Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Actuele nieuwsbrief
zondag, 30 juli 2017 15:23

 

Op 1 september 2017 verschijnt een nieuw tijdschrift in het sociale domein. De naam van het tijdschrift is "Tijdschrift voor Beschermingsbewind boek 1 BW".

 

Diverse auteurs uit het veld van beschermingsbewind, advocatuur, rechtspraak en de wetenschap geven hun visie op de praktijk van beschermingsbewind. Praktische bijdragen, tips en adviezen door hooggekwalificeerde auteurs.

 

Het blad wil graag een platform bieden voor ideeën, oplossingen en kennisvergaring in het domein van beschermingsbewind. Ook de lezer wordt van harte uitgenodigd inbreng van eigen visie en bijdragen ter beschikking te stellen.

Beschermingsbewind is tegenwoordig een turbulent domein, maar heeft grote behoefte aan inspraak, voorspraak en inbreng uit alle geledingen van het domein. De aftrap is er!

 

Online-versie inzien of aanmelden op het "Tijdschrift voor Beschermingsbewind boek 1 BW"

 

Meteen Invullen van de antwoordkaart en opsturen per post is natuurlijk ook een optie.

vrijdag, 03 juni 2016 09:33

De toenemende schuldenproblematiek lijkt op het eerste gezicht een typisch fenomeen van onze moderne tijd. Maar eigenlijk staat een tijdloos thema op de agenda: het thema van schuld en boete. “Schuld en boete” vormde het onderwerp van een klassieke roman van Fjodor Dostojewski. De hoofdpersoon – student Raskolnikov – heeft een forse huurachterstand bij zijn hospita en ziet zich genoodzaakt om zijn goederen bij haar in pand te geven. Zijn schulden blijven echter oplopen, en de aanmaningen stapelen zich op. Wij zouden zeggen: hij voldeed aan het criterium van artikel 284 Faillissementswet, omdat redelijkerwijs te voorzien was dat Raskolnikov niet zou kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden. Uiteindelijk ziet de “arme”student geen andere uitweg dan zijn schuldeiser te vermoorden met een bijl. Nu weten wij beter: Raskolnikov had een beroep moeten doen op de minnelijke schuldhulpinstantie, en eventueel een dwangakkoord kunnen aanvragen. Dat biedt meer perspectief dan wanhopig de schuldeisers naar de keel te vliegen.

vrijdag, 03 juni 2016 09:30

Een verzoek ex 319 Faillissementswet tot ontslag van de bewindvoerder in de schuldsanering van A werd in deze zaak afgewezen. De Rechtbank in Maastricht besteedde aandacht aan een advies van de behandelend rechter-commissaris en aan de inhoud van de (zakelijke) relatie tussen bewindvoerder en schuldenaar. De stellingen van de saniet waren onvoldoende onderbouwd. Anderzijds was de relatie kennelijk niet zo verstoord dat ook de bewindvoerder zelf het vertrouwen in een voortzetting verloren had en de voorkeur gaf aan een opvolgend bewindvoerder. Een meer algemene slotoverweging is dat bij onvrede over de bewindvoerder de saniet eerst de gang naar de rechter-commissaris maken moet, alvorens een 319-Fw verzoek te doen. En dan is er ook nog een klachtenregeling van de Raad voor Rechtsbijstand…

vrijdag, 03 juni 2016 09:28

Naast het “smalle” of noodmoratorium bij een dreigende ontruiming of bij een dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen, treedt binnenkort een meer algemeen (“breed”) minnelijk moratorium in werking. Een concept-algemene maatregel van bestuur is recent in consultatie gegaan. Dit moet vanaf 2017 aan debiteuren in een problematische schuldensituatie de kans bieden op een incassovrije afkoelingsperiode van maximaal zes maanden. Hiermee treedt dan eindelijk ook artikel 5 van de Wet op de gemeentelijke schuldhulp (Wgs) in werking, dat de grondslag biedt voor deze afkoelingsperiode. Hiervan was de inwerkingtreding uitgesteld en losgekoppeld van de rest van de Wgs die per 1 juli 2012 reeds in werking trad.

dinsdag, 15 maart 2016 07:54

De Eerste Kamer heeft op 16 februari 2016 ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat de Gerechtsdeurwaarderswet in veel opzichten wijzigt. Deze wijzigingswet is gepubliceerd in Staatsblad 2016, 93 en zal naar alle waarschijnlijkheid deels per 1 juli 2016, deels per 1 januari 2017 in werking treden. Een standpunt van het Kabinet over de toekomst van de gerechtsdeurwaarderij in Nederland (en de beroepsorganisatie KBvG) lag ten grondslag aan deze wetgevingsoperatie (TK 2009-2010, 32 123 VI, nr. 64). Deze kabinetsbrief aan de Tweede Kamer bevatte een uitgebreide reactie op het adviesrapport van de Commissie Van der Winkel “Noblesse oblige” (TK 2008-2009, 31 700 VI, nr. 13). De kernpunten van deze wijzigingswet volgen hierna in vogelvlucht.