Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Schulden, rente en incassokosten gaan vaak samen. Waar de rente een vergoeding is voor de tijd dat de schuldeiser langer moet wachten op zijn geld dan afgesproken, is het incassobedrag een vergoeding voor zijn moeite om de vordering te innen. Een vergoeding die wel binnen redelijke perken moet blijven, maar die (net als rente) bovenop de verschuldigde hoofdsom komt. Bij achterstallige betaling en bij deelbetalingen kunnen die verschillende kostenposten leiden tot geschillen. En geldt dat alles ook tussen zakelijke relaties, dus als er geen consument bij is betrokken ? 

Rate this item
(0 stemmen)

 

Een populair spreekwoord luidt: “Een ezel stoot zich in ’t gemeen, geen tweemaal aan dezelfde steen”. Het lerend vermogen van de ezel is dus (kennelijk) aanmerkelijk groter dan dat van de gemiddelde mens. Want zouden veel lezers van deze nieuwsbrief over zichzelf durven zeggen dat hij of zij “in ’t gemeen”, dus meestal, niet een tweede keer dezelfde fout maakt ? Wie een schuldsaneringsprocedure met succes heeft afgerond, blijkt zich – net als de spreekwoordelijke ezel – evenmin snel twee keer aan dezelfde spreekwoordelijke steen te stoten. Het recidivepercentage na het Wsnp-traject is namelijk opvallend laag, aldus een van belangrijkste conclusies uit de elfde Monitor Wsnp die in juli 2015 openbaar werd.

Rate this item
(0 stemmen)

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant sector kanton 20 augustus 2015 ECLI:NL:RBZWB:2015:5686 

 

De aantallen beschermingsbewinden stijgen de afgelopen jaren sterk. Het ontbreekt de kantonrechter aan duidelijke wettelijke afwijzingsgronden zoals we die wel kennen in de schuldsaneringsregeling, waar op de verzoeker onder andere een bewijslast rust om aannemelijk te maken dat de schulden in de voorgaande vijf jaren te goeder trouw zijn ontstaan en onbetaald gelaten. Zijn de verzoeken om een beschermingsbewind of onderbewindstelling dan stempelkwesties ?