Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

 

De rechter die over een schuldsaneringsverzoek oordeelt, blijft binnen het systeem en de strekking van de Faillissementswet als hij tot de slotsom komt dat ook langs de weg van een schuldenbewind in voldoende mate is geprobeerd om tot een minnelijke oplossing te komen. Anders gezegd: bij de toelating tot de Wsnp kan ook genoegen worden genomen met een voorbereidend schuldenbewind. Dat is het antwoord d.d. 27 maart 2015 van de nieuwe Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op recente kamervragen van de SP omtrent de toegang tot de Wsnp in verband met het beschermingsbewind en de minnelijke schuldhulpverlening. Vanwege de directe relatie die er ligt met de gemeentelijke schuldhulp werden de vragen ook gesteld aan, en de antwoorden mede gegeven door, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wie de volledige tekst van vraag en antwoord wil lezen raadplege het document 2015Z02461.

Rate this item
(1 Stem)

Eind januari 2015 heeft Recofa ingestemd met een ruimer beleid met betrekking tot de vereenvoudigde beëindiging van een schuldsaneringsprocedure. Een gemotiveerd verzoek om een vereenvoudigde afwikkeling kan door de bewindvoerder worden gedaan na minimaal een jaar als niet waarschijnlijk is dat een volledige looptijd in dit geval zinvol is. Artikel 354a lid 1 Fw formuleert het eigenlijk heel algemeen: “een beredeneerde verklaring van de bewindvoerder omtrent de vraag of redelijkerwijs niet de verwachting bestaat dat de schuldenaar op zodanige wijze aan zijn verplichtingen kan voldoen dat voortzetting van de schuldsaneringsregeling gerechtvaardigd is”.

Rate this item
(0 stemmen)

Denkend aan Griekenland

zie ik breede vlakten

traag warm en loom

desolaat, maar o zo schoon,

rijen ondenkbaar

ijle bankautomaten

als hooge zuilen

aan den einder staan;

en in de geweldige

ruimte verzonken

de tempels

verspreid door het land,

boomgroepen, dorpen,

geknotte olijfbomen,

banken en markten

in een grootsch verband.

De euro staat laag

en de economie wordt er langzaam

in grijze veelkleurige

dampen gesmoord,

en in alle gewesten

wordt de stem van een kil Europa

met zijn eeuwige rampen

gevreesd en gehoord.

 

(Vrij naar Marsman)