Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Zorgen

Geschreven door I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

Afhankelijk van uw 'mindset' zal u bij de titel van deze bijdrage bij het woord 'zorgen' gedacht hebben aan ofwel een zelfstandig naamwoord ofwel een werkwoord. Het is opvallend dat een en hetzelfde woord, afhankelijk van de functie in een zin, twee bijna diametraal andere betekenissen kan hebben. Zorgen als werkwoord draagt als inhoud met zich mee 'letten op', 'ontfermen', 'oppassen' of 'besturen' (en er zullen ongetwijfeld nog een heleboel andere synoniemen zijn te bedenken). Voorbeelden van het gebruik zijn 'Een moeder zorgt voor haar kind', 'mensen zorgen voor elkaar'. Maar ook: de politie zorgt voor handhaving en een overheid zorgt voor haar inwoners. Het zijn positieve betekenissen van het woord zorgen. Daar staat tegenover het woord zorgen als zelfstandig naamwoord. Een moeder heeft zorgen om haar kind, mensen hebben zorgen om hun veiligheid. Het woord zorgen draagt hier de betekenis mee van 'kommer', 'leed' en 'smart'. In het geval van beschermingsbewind moet momenteel de vraag gesteld worden of de taak van de gemeenten met betrekking tot 'zorgen' betekent dat zij zorgen voor hun kwetsbare inwoners of dat de kwetsbare inwoners (financiële) zorgen geven voor hun gemeenten. Op dit moment moet de conclusie zijn dat er diverse gemeenten zijn in Nederland (maar gelukkig niet allemaal!) die de kwetsbaren in hun gemeente vooral zien als een bron van financiële zorgen. Dit heeft tot gevolg dat zij afstand nemen van het zorgen voor de kwetsbaren in hun gemeente.

Rate this item
(1 Stem)

Zou een gemeentelijke instelling zelf een alternatief voor een beschermingsbewind kunnen organiseren ? Een soort “minnelijk voortraject” analoog aan de twee fasen aanpak van schuldhulp en Wsnp ? Dat is een actuele vraag bij een groeiend aantal mensen met problematische schulden en toenemende kosten. Een deel van deze mensen is (tijdelijk) niet in staat om goed voor zijn of haar eigen financiële belangen te zorgen. Zij kunnen dan door de Kantonrechter onder beschermingsbewind (ook wel: meerderjarigenbewind) worden geplaatst. De kosten voor de beschermingsbewindvoering worden meestal betaald door de gemeente uit de bijzondere bijstand. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze kosten een stijgende tendens vertonen over de afgelopen jaren. De Staatssecretaris van Sociale Zaken heeft dit aan de Tweede Kamer bericht (Brief van 1 juli 2014, 24 515, nr 291).

Rate this item
(0 stemmen)

Na de feestdagen volgt in het nieuwe jaar onvermijdelijk een moment van terugkeer naar de realiteit. Welke realiteit staat ons dan te wachten in 2015 als het gaat om de aanpak van de schuldenproblematiek ? Uit recent onderzoek blijkt (‘Huishoudens in de rode cijfers 2012’ (Kamerstukken II, 2012/13, 24 515, nr. 254) dat iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens een risico loopt op problematische schulden, problematische schulden heeft of in een schuldhulpverleningstraject zit. Dat is een zorgwekkende score. Daarom is er (ook bij het huidige voorzichtig economisch herstel) nog steeds genoeg reden, aldus Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken, om prioriteit te geven aan maatregelen ter bestrijding van de schuldenproblematiek. In haar brief aan de Tweede Kamer van 12 december 2014 geeft zij aan welke maatregelen in deze kabinetsperiode zijn gerealiseerd en wat de agenda is voor de nabije toekomst. Hieronder volgen puntsgewijs de highlights uit dat overzicht. Het nieuwe jaar belooft dus weer een spannend jaar te worden op tal van dossiers. “One size fits all” is geen optie volgens de Staatssecretaris: de kracht van ons stelsel zit hem in de verschillende methoden van aanpak, juist nu het gaat om een complex maatschappelijk probleem met velerlei oorzaken, dat niet via een standaardmethode aan te pakken is.