Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Op 1 oktober 2013 staat één van de belangrijkste veranderingen aan te komen in schuldhulpverlenend Nederland van de afgelopen jaren. Vreemd genoeg trekt de verandering maar weinig aandacht. Op 1 oktober 2013 namelijk treedt het "Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering" in werking. Waarom is dit zo'n belangrijk verandering? Vanaf die datum zullen voortaan álle kosten van de Wsnp integraal voldaan worden vanaf de boedel! In artikel 3 lid 3 van het besluit is de grondslag voor deze verandering te vinden: "[...] Wanneer het aanwezig boedelactief betaling van het salaris niet toelaat, stelt de rechtbank het salaris vast op het hoogste bedrag waarvoor de boedel nog toereikend is.", waarna artikel 5 lid 2 vervolgt met "[...] De bewindvoerderssubsidie is gelijk aan het bedrag van de vergoeding dat overeenkomstig artikel 3, eerste onderscheidenlijk tweede lid, wordt berekend, verminderd met het overeenkomstig artikel 3, derde lid, vastgestelde salaris. " In goed Nederlands: "Alleen als het boedelaktief te gering is om de gehele vergoeding per wsnp-dossier te voldoen, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand nog het restant-gedeelte uit. Indien het boedelaktief hoog genoeg is wordt de volledige zaaksvergoeding uit de boedel betaald!" De Wsnp zal voortaan (vrijwel) alleen nog door de schuldeisers betaald worden!