Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

VVD

 • Als de overheid haar schuld wegwerkt, hoeft zij minder geld uit te geven aan het aflossen van rente en blijft er meer over voor onderwijs, zorg en wegen.

 • In dit programma presenteert de VVD daarom een pakket aan besparingen waarmee de overheid in 2017 een structureel begrotingsevenwicht heeft. In de periode daarna werken we aan een overschot zodat Nederland zijn schulden kan aflossen en er nog meer ruimte ontstaat voor lastenverlichting.

 • Een overheid die meer uitgeeft dan er binnenkomt maakt schulden. Over die schuld moet rente worden betaald. Geld dat niet kan worden uitgegeven aan gezondheidszorg, het vergroten van de veiligheid of het aanleggen van wegen.

 • Als de overheid geen besparingen doorvoert, bedraagt de staatsschuld in 2015 74% van ons bruto nationaal product. Dat kan zo niet doorgaan. Niemand kan meer uit blijven geven dan hij verdient, dus ook de overheid niet.

 • De VVD is voor afschaffing van regels die ondernemers hinderen. Een voorbeeld van administratieve lasten zijn de kosten die het MKB maakt bij loonbeslag (beslag leggen op loon van een schuldenaar). De VVD wil dat ondernemers – net als deurwaarders – de mogelijkheid krijgen deze kosten door te berekenen aan de schuldenaar. Ook wil de VVD het makkelijker maken voor ondernemers om schulden te vorderen. Als er tussen schuldeiser en schuldenaar geen geschil is over de schuld, zou er geen gerechtelijke procedure nodig moeten zijn om een deurwaarder in te schakelen.

 • Als de overheid een ondernemer geld schuldig is, moet het betreffende bedrag zo snel mogelijk worden voldaan.

 • Wie schuldig is aan fraude verliest zijn uitkering.

 • Het aflossen van hypotheekschuld wordt gestimuleerd. De economische crisis heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is onze schulden terug te dringen, dat geldt voor de overheid, maar ook voor mensen zelf. 

 • Het uitgangspunt van de VVD is om de hypotheekrenteaftrek te behouden. Maar deze moet weer worden gebruikt waar zij voor was bedoeld: het bevorderen van huizenbezit en het aflossen van hypotheekschuld.

 • Verder worden de mogelijkheden voor belastingvrije schenkingen voor het aankopen of financieren van een woning verruimd. Dat bevordert een lagere hypotheekschuld.

 • De VVD wil daarnaast dat het standaard mogelijk is dat huizenkopers een iets hogere hypotheek nemen dan de aanschafprijs van de woning. Op die manier kunnen kopers het deel van de ‘kosten koper’ en kleine aanpassingen aan de woning in de hypotheek meefinancieren. Dat voorkomt dat mensen eerst moeten sparen voordat zij een woning kunnen kopen, wat de koopmarkt nog verder op slot zou zetten.

 • Verder is een kleine schuld bovenop de waarde van de woning niet direct problematisch, omdat het aflossen bij nieuwe hypotheken juist wordt bevorderd en de schuld daarmee geleidelijk aan terugloopt. Wie schuldig is aan fraude wordt tijdelijk uitgesloten van de betreffende voorziening. De rechter bepaalt de duur van de uitsluiting.

Rate this item
(0 stemmen)

PvdA

 • De huizenmarkt zit op slot. Huizenprijzen dalen al 5 jaar terwijl de omvang van de hypotheekschulden niet afneemt. Starters hebben het moeilijk en de beperking van de kredietverlening door banken heeft de zaak verergerd. Rechtse partijen hebben jarenlang een hervorming van de woningmarkt tegengehouden. De aflossingsvrije hypotheken kosten de schatkist jaarlijks vele miljarden. De nieuwbouw van woningen is op een historisch laag niveau beland met grote economische schade voor de bouwsector. De vastgelopen woningmarkt belemmert ook de arbeidsmarkt. Verhuizen voor een nieuwe baan betekent vaak een onverkoopbaar huis of dubbele lasten.

 • De wet op de Vennootschapsbelasting wordt zodanig aangepast dat investeren met eigen vermogen wordt bevorderd. De aftrekbaarheid van de kosten van vreemd vermogen wordt beperkt en gelijk belast met het eigen vermogen. Hierdoor gaan bedrijven die veel investeren minder belasting betalen en bedrijven die weinig investeren meer. En bedrijven met gezonde financiering worden beloond terwijl bedrijven die volgepompt worden met schuld daarvoor fiscaal niet meer worden beloond.

 • De PvdA wil een sociaal leenstelsel voor bachelor- en masterfase. Studenten lenen dan voortaan hun studiebeurs. Na afronding van de studie moet deze naar draagkracht worden terugbetaald. Na 15 jaar wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden.

 • De verschillen in de fiscale behandeling van werknemers en ZZP’ers maken we kleiner. Dit doen we ook voor de premie zorgverzekering. Bij schuldhulpverlening voor ZZP’ers wordt niet langer vereist dat ze hun bedrijf stopzetten om ervoor in aanmerking te kunnen komen.

 • De PvdA wil perverse fiscale prikkels voor speculatie terug dringen. Dit geldt voor de aftrekbaarheid van schulden en voor het interne geschuif met winsten door multinationals.

 • Schuldenproblematiek loopt onder grote groepen verder op met soms verstrekkende gevolgen zoals dakloosheid of zelfs criminaliteit.

 • Steeds meer mensen kampen met schulden. Tot voor kort waren dat vooral mensen met een uitkering, sinds vorig jaar bestaat de meerderheid van degenen met een schuld uit mensen met een baan. Deze ontwikkeling is zorgelijk. Schulden isoleren. Angst voor deurwaarders, minder gevoel van eigenwaarde en jarenlang buitengesloten worden zorgen ervoor dat zelfs vrijwilligerswerk een stap te ver is, de gezondheid in het geding komt en dat kinderen in gezinnen met schulden het slachtoffer worden.

 • De PvdA is voorstander van een drempels-weg-regeling. Kinderopvang, schulden en taal mogen niet verhinderen dat iemand werkt.

 • Met verhuurders, energiebedrijven, zorgverzekeraars, telefoonmaatschappijen, en ook postorderbedrijven, worden gemeentelijke convenanten afgesloten om melding te doen van betalingsachterstanden van meerdere maanden. Voor mensen met schuldproblemen is daarmee snelle interventie door de gemeente mogelijk en worden grotere problemen later voorkomen

 • De rijksbezuinigingen op de gemeentelijke schuldhulpverlening worden geschrapt. Omdat er meer beroep op wordt gedaan, ook door andere groepen mensen, wordt extra geld hiervoor vrijgemaakt.

 • Werkgevers werken mee met een nieuwe schuldregeling voor werkenden.

 • Er komen convenanten met deurwaarders. Mensen in schulden moeten niet extra in de schulden worden gejaagd door exorbitante incassokosten.

 • Schuldproblemen moeten eerder aan het licht komen, dat voorkomt grotere problemen later. Voorlichting en schuldhulpverlening aan jongeren kan door instellingen als het Nibud op scholen worden verzorgd. Jongeren moeten veel bewuster worden van de impact van een schuld. Branches die actief op jongeren adverteren moeten meewerken om schulden te voorkomen.

 • We doen een onderzoek, hoe we met respect voor privacy kunnen voorkomen dat (postorder)bedrijven mensen die al in de schuldhulpverlening zitten, in de verleiding brengen nieuwe schulden aan te gaan.

 • Multiprobleem gezinnen zijn extra kwetsbaar en verdienen extra hulp om dakloosheid en escalatie te voorkomen. Deze gezinnen krijgen gecoördineerde hulp bij zorg, schulden en opvoeding.

 • Momenteel zit de Nederlandse woningmarkt volledig op slot. Een verbouwing is dringend nodig. Er worden nauwelijks meer huizen gebouwd en huizen staan steeds langer te koop. Voor huurders en starters op de woningmarkt zijn geen betaalbare woningen beschikbaar. Steeds meer mensen komen in de problemen door een combinatie van hoge schulden en dalende woningprijzen. De schuldenlast van huiseigenaren is dankzij de onbeperkte hypotheekrenteaftrek tot recordhoogte gestegen en de kosten daarvan voor de schatkist lopen steeds verder op. De totale schuldenlast van woningeigenaren in Nederland bedraagt inmiddels ruim 600 miljard euro.

 • Ook het schuldbedrag waarvan de rente mag worden afgetrokken wordt begrensd. In 2013 wordt de woningschuld waarover rente mag worden afgetrokken bevroren op maximaal 1 miljoen euro. Vervolgens wordt dit maximum jaarlijks verlaagd, tot de gemiddelde huizenprijs (nu 237.000 euro). Over dertig jaar kan iedereen dus nog steeds zijn rente aftrekken maar voor een schuld van maximaal de dan geldende gemiddelde woningprijs en allemaal tegen 30%.

 • De eenzijdige bezuinigingsdrift in heel Europa bedreigt de banen en koopkracht van werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden en leidt tot krimp. Daardoor stijgen schulden verder en worden bedrijfsinvesteringen uitgesteld.

 • Het begrotingspact is teveel een boekhouders instrument, en richt zich te eenzijdig op begrotingstekorten en schulden.

 • Een actievere rol voor de Europese Centrale Bank als allerlaatste redmiddel. De ECB kan een bijdrage leveren aan de financiering van het noodfonds of door opkopen van schulden van landen in crisis.

 • Dus stimuleren we dat gezonde mensen langer doorwerken, dringen we schooluitval verder terug en besteden we extra aandacht aan het saneren van schulden.

 

Rate this item
(1 Stem)

PVV

 • Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum

Rate this item
(1 Stem)

CDA

 • Solide: zicht op een structureel begrotingsevenwicht in 2017. Aflossen van de staatsschuld komt daarna in beeld: dat betekent minder rentekosten en is eerlijk voor onze kinderen.

 • Om te kunnen studeren hoef je niet eerst schulden te maken Wie versneld de hypotheekschuld aflost krijgt een bonus We willen in het hoger onderwijs de mogelijkheden voor selectie aan de poort verruimen. Wij staan voor behoud van de basisbeurs in zowel de bachelor- als masterfase. Hierdoor bevorderen we het studeren en voorkomen we het opbouwen van schulden.

 • Voor ondernemers zonder personeel (zzp’er) is het vaak lastig om de eigen inkomensbescherming te organiseren. Dat vraagt om bijzondere aandacht. Vooral goede voorlichting is noodzakelijk. Zzp’ers moeten een pensioen op kunnen bouwen zonder dat dit vermogen in geval van faillissement door schuldeisers kan worden aangesproken.

 • Het CDA wil voorkomen dat mensen problematische schulden opbouwen. Dat begint met het voorkomen ervan (preventie) door een beter schuldenregistratiesysteem en financiële educatie. Daarnaast wil het CDA dat gemeenten mensen met problematische schulden helpen een uitweg te vinden.

 • De kredietcrisis en de daarop volgende schuldencrisis hebben ons geleerd dat onze welvaart niet vanzelfsprekend is. Wij willen onze kinderen en kleinkinderen niet met torenhoge schulden opzadelen die wij hebben gemaakt. Wij willen na deze kabinetsperiode een begin gaan maken met het afbetalen van onze schuld. Wij werken aan een nationale woonpacificatie, gericht op afbouw van de schulden en meer beweging op de woningmarkt.

 • Aan het eind van de volgende kabinetsperiode zal er weer zicht moeten zijn op een structureel evenwicht op de begroting. Dat vergt duurzame groei die samen gaat met noodzakelijke kostenvermindering en hervormingen. Het CDA vindt dat de staatsschuld teruggedrongen moet worden. Dit betekent een reductie van het structurele overheidstekort met nog eens 0,5% per jaar. We kunnen niet structureel meer uitgeven dan we hebben. De staatsschuld wordt daarom binnen 10 jaar weer teruggebracht naar maximaal 60% van het BBP. Het streven is dat nieuwe staatsschulden per saldo binnen dezelfde generatie worden afgelost. (innovatieve) hervorming van de hypotheekrenteaftrek gericht op afbouwen van de hypotheekschuld zoals onder meer in het Lenteakkoord is afgesproken.

 • Ten behoeve van versnelling van de afbouw van de schuld van mensen die al een hypotheek hebben, is een fiscale aflossingsbonus gewenst en financiers zullen de mogelijkheid moeten openen voor het jaarlijks tenminste voor 20% boetevrij aflossen op bestaande hypotheken.

 

Rate this item
(1 Stem)

SP

 • Mensen met de minste schuld aan de crisis dreigen nu de rekening te moeten betalen.

 • Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om armoede te voorkomen en te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Het geld voor gemeentelijke armoedebestrijding en schuldhulpverlening dient daar ook daadwerkelijk voor te worden gebruikt. Mensen met schulden worden eerder en beter geholpen. Schuldhulpverleners moeten daarom voldoen aan kwaliteitseisen. De overheid ziet daarop toe. Fraude wordt actief opgespoord.

 • Geldleenreclames staan we niet meer toe. Gemakkelijke kredieten in winkels worden aan banden gelegd. De beslagvrije voet wordt gerespecteerd, leenbijstand wordt afgeschaft. Maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen die als gevolg van een boete worden gevangengenomen na hun gevangenisstraf nog steeds met boetes zitten.

 • gemeenten steken zich zwaar in de schulden door overmatige activiteit op de grondmarkt.

 • De hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt voor hypotheekschulden tot 350.000 euro. Het percentage waartegen kan worden afgetrokken wordt gemaximeerd op 42 procent. Zo zorgen we ervoor dat de subsidie weer effectief wordt en ‘villasubsidie’ verdwijnt. Het aflossen van hypotheekschulden wordt aangemoedigd.

 • Bestrijden van armoede onder kinderen krijgt prioriteit. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Het geld voor gemeentelijke armoedebestrijding en schuldhulpverlening dient daar ook daadwerkelijk voor te worden gebruikt. De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk en vervalt voor gezinnen met de hoogste inkomens.

 • Landen zoals Griekenland, waarvan de schulden niet meer houdbaar zijn, zijn niet geholpen met nieuwe leningen. Nederland moet deze dus ook niet meer verstrekken. In plaats daarvan wordt een (groter) deel van de schuld afgeschreven. Zo blijven de banken die aan deze landen lenen ook verantwoordelijk voor het nemen van verliezen wanneer een land zijn schuld niet meer kan terugbetalen. Wanneer er steun komt uit andere landen, moet dat ten goede komen aan de burgers, niet aan de banken die aan hen geleend hebben.

 • De hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt voor hypotheekschulden tot 350.000 euro. Het percentage waartegen kan worden afgetrokken wordt gemaximeerd op 42 procent. Zo zorgen we ervoor dat de subsidie weer effectief wordt en ‘villasubsidie’ verdwijnt. Het aflossen van hypotheekschulden wordt aangemoedigd.

 • Er komt een beperking van de renteaftrek bij de winstbelasting, waardoor het ontmoedigd wordt om bedrijven vol te pompen met schulden.

Rate this item
(0 stemmen)

D66

 • Elk jaar geven we 18 miljard meer uit dan we binnenkrijgen, dat is bijna 1100 euro voor elkeNederlander, 2400 euro aan extra schuld per gezin. We hebben nu samen meer dan 400 miljard schuld. Simpel gezegd is dat meer dan 53.000 euro schuld voor elk huishouden.

 • Het toezicht op de financiële sector moet Europees. De nog steeds kwetsbare banken houden nationale overheden gegijzeld en maken het onvermijdelijke proces van schulden afbetalen en saneren moeizaam.

 • Voor overheden die in alle redelijkheid niet in staat zijn hun schulden af te betalen moet schuldsanering onder zeer strikte voorwaarden mogelijk zijn. Daarbij zal Nederland, evenals de overige EUlidstaten, moeten helpen bij het voorkomen van het instorten van hun bankenstelsel en hun pijnlijke economische aanpassingsproces D66 wil de hypotheekrenteaftrek beperken en zó vormgeven dat het hebben van schuld niet langer wordt gestimuleerd.

Rate this item
(0 stemmen)

Groenlinks

 • Een duurzame economie is gericht op het welzijn van mensen, werkt zonder schulden en is financieel en ecologisch in balans. Geen duurzame economie zonder duurzame financiën.

 • Slecht gereguleerde financiële markten hebben overconsumptie aangejaagd en schulden opgedreven,  Nederland ijvert voor een onafhankelijk internationaal hof voor overheidsschulden. Als de schuldenlast van een land onhoudbaar wordt, bepaalt dit hof welk gedeelte moet worden kwijtgescholden.

 • De mogelijkheden van hedgefunds en vergelijkbare fondsen om bedrijven op te kopen, te splitsen en met hoge schulden op te zadelen, die ten koste gaan van de werknemers of de toekomst van het bedrijf, worden fors beperkt. Het maken van schulden wordt niet langer gestimuleerd, het aflossen wel. Zo komt er een einde aan de bevoordeling van vreemd vermogen boven eigen vermogen in de vennootschapsbelasting.

 • De huidige  studiefinanciering wordt aangepast: de basisbeurs wordt afgeschaft. In plaats daarvan krijgen studenten de mogelijkheid om hun levensonderhoud te bekostigen met een studie-inkomen dat zij lenen tegen gunstige voorwaarden en naar draagkracht terugbetalen. Er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een studieschuld geen belemmering vormt bij bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek. De aanvullende beurs voor studenten met minder draagkrachtige ouders wordt verhoogd.

 • Het aantal mensen met problematische schulden wordt fors teruggedrongen door toegankelijke schuldhulpverlening en preventie. Er komt een reclameverbod voor consumptief krediet. Daarnaast gaan aanbieders van kredieten verplicht meebetalen aan schuldhulpverlening. Iedereen die schuldhulpverlening nodig heeft, krijgt deze uiterlijk binnen een periode van vier weken. De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft. Het bedrag aan hypotheekschuld waarover rente kan worden afgetrokken wordt in 2013 voor bestaande hypotheken gemaximeerd op 1 miljoen euro en voor nieuwe hypotheken op 5 ton, en daarna in 25 jaar stapsgewijs afgebouwd tot nul. Kwijtschelding van schulden die het gevolg zijn van exportkredietverzekeringen komt niet langer ten laste van het ontwikkelingsbudget. Het Nederlandse exportkredietfonds moet zichzelf bedruipen uit geïnde premies.

Rate this item
(2 stemmen)

Christen Unie

 • Het valt moeilijk te ontkennen. We hebben te maken met een diepe schuldencrisis en economische neergang.

 • Het laatste wat we moeten doen, is blijven doen wat we altijd al deden en wat ons dus de huidige schuldencrisis opleverde. Dat was meer geld uitgeven dan we binnenkregen en schulden aflossen door nieuwe schulden aan te gaan Wij willen ons inzetten voor een samenleving waarin schulden worden afgelost.

 • Minder schulden en meer sparen. Omdat hoge schulden een bloeiende samenleving verstikken.

 • Hervormingsmaatregelen rond het eigen huis brengen de schuldenlast omlaag. Maar schulden worden niet alleen in verband met het kopen van een eigen huis gemaakt.

 • Studenten worden door de beperkingen van de basisbeurs te gemakkelijk met hoge schulden geconfronteerd. Schulden zijn zo gemaakt, of het nu komt door gemakkelijke kredietverlening of door dure telefoonabonnementen. Mensen in problematische schuldensituaties komen niet gemakkelijk van de schulden af, terwijl zij maar al te gemakkelijk aan hun schulden zijn gekomen. Daar is een betere bescherming nodig.

 • Om jonge mensen al tot spaarzin te brengen willen we het zilvervlootsparen herintroduceren. En het zorgsparen wordt ingevoerd. Net als bij de inmiddels afgeschafte spaarloonregeling kunnen mensen weer fiscaal aantrekkelijk gaan sparen; deze keer voor voorzienbare zorguitgaven.

 • Huisuitzettingen worden zo veel mogelijk voorkomen. Door integrale hulp wordt voorkomen dat gezinnen door schulden zozeer in de problemen geraken dat het tot huisuitzetting komt en ze op straat belanden.

 • Verzekeringsschulden voorkomen. Om te voorkomen dat mensen lang onverzekerd rondlopen en schulden opbouwen, moet de zorgverzekeraar die verantwoordelijk is binnen vier maanden contact opnemen met mensen die hun verzekering niet betalen om de situatie persoonlijk door te spreken en oplossingen aan te dragen. En als mensen toch in het incassotraject van het CVZ terecht zijn gekomen, wordt de bestuurlijke boete grotendeels omgezet in schuldaflossing.

 • De woningmarkt werkt door de vele ingrepen van de overheid ronduit slecht, zowel de koop- als de huurmarkt. Bovendien is door de ongelimiteerde hypotheekrenteaftrek, de hoge grondkosten, door het accepteren van hypotheekvormen waarbij het mogelijk werd geheel of voor een deel aflossingsvrij te kunnen lenen en door het rekening houden met twee inkomens bij het maximaal te lenen bedrag, de huizenprijs enorm gestegen, met name in de decennia voor de kredietcrisis. Veel gezinnen zijn overladen met hypotheekschulden. Voor veel mensen die de afgelopen jaren voor het eerst een huis hebben gekocht, is die schuld ook nog eens hoger dan de actuele waarde van hun huis

 • Mensen voor wie het moeilijk is om huisvesting te bekostigen, zoals starters en huiseigenaren met restschuldproblematiek, moeten een extra steuntje in de rug krijgen.

 • Hypotheekschulden moeten worden afgelost.

 • Bij lenen hoort aflossen. Hoewel logischerwijs bij lenen aflossen hoort, zijn in het huidige systeem van hypotheekrenteaftrek lenen en aflossen van elkaar losgeraakt. De ChristenUnie wil dat hypotheekschulden gedurende de looptijd worden afgelost.

 • Maximaal aftrekbare hypotheekschuld. De hypotheekschuld die in aanmerking komt voor renteaftrek wordt gemaximeerd. Om de gevolgen voor de woningmarkt te beperken, wordt het maximum geleidelijk verlaagd tot € 750.000 de komende kabinetsperiode en vervolgens in jaarlijkse stappen naar € 500.000

 • Restschulden wegwerken. Veel twintigers en dertigers hebben een hypotheekschuld die (veel) hoger is dan de waarde van hun huis. De ChristenUnie wil dat banken en verzekeraars geen boeterente in rekening brengen bij huiseigenaren die hun hypotheek willen oversluiten dan wel vervroegd willen aflossen.

 • Ook ondernemers hebben last van de schuldencrisis en economische neergang en steeds meer werknemers komen op straat te staan.

 • De ChristenUnie wil onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met de grote schulden die de afgelopen jaren zijn gemaakt. De ChristenUnie kiest daarom voor duurzame overheidsfinanciën.

 • Verbeteren van de positie van ondernemers in schuldsanering of met faillissement. De ChristenUnie verbetert de positie van gefailleerden en onder bewindgestelden en de belangenbehartiging van hun zaken.

 • Gezonde private financiën en dus voor aflossen en sparen en niet voor het bevorderen van schulden.

 • Leren van het verleden: geen nieuwe kredietbubbel. Tijdens de krediet- en de daarop volgende schuldencrisis zijn de korte rentes door onder andere de Europese Centrale Bank extreem verlaagd. Hiermee is geld erg goedkoop geworden en wordt het maken van schulden bevorderd. Juist dit beleid heeft tot de crisis geleid. De ChristenUnie vreest dat geld te lang goedkoop wordt gehouden, waardoor de kiem voor een volgende crisis weer is gelegd. Dit moet worden voorkomen.

 • Het maken van schulden tegengaan en aflossen, sparen en de opbouw van eigen vermogen bevorderen. De ChristenUnie moedigt mensen aan spaarzaam te zijn. Jongeren moeten weer kunnen sparen zonder dat de ouders daarover belasting hoeven te betalen. Daarom voert de ChristenUnie het door het kabinet afgeschafte heffingvrije vermogen voor minderjarige kinderen weer in. Huiseigenaren worden gestimuleerd om hypotheekschulden af te lossen (zie verder de paragraaf over de hervorming van de woningmarkt).

 • Voor bedrijven moet de behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen meer worden gelijkgetrokken. De ingezette beperking van de aftrekbaarheid van rentekosten voor bedrijven die met relatief veel vreemd vermogen zijn gefinancierd wordt verder uitgebouwd. 

 • Door de crisis is aan het licht gekomen dat we jarenlang op te grote voet hebben geleefd. Nu er een kentering plaatsvindt, ontdekken steeds meer mensen dat ze problematische schulden hebben. Niet alleen de crisis zorgt voor toename van de aanvragen voor schuldhulpverlening, ook de overheid. De overheid kort mensen die niet voldoende meewerken op de bijstandsuitkering. Chronisch zieken en gehandicapten hebben soms te maken met een stapeling van kosten en eigen bijdragen. En de overheid is een harde schuldeiser: de Belastingdienst, UWV en gemeente zijn preferente schuldeisers die zonder vonnis van de rechtbank beslag kunnen leggen op je inkomen.

 • Ook jongeren bouwen steeds hogere schulden op door het veelvuldig gebruik van mobiel internet en telefonie, door het kopen op krediet of doordat zij hun studiefinanciering moeten terugbetalen als zij geen diploma hebben behaald. Veel jongeren hebben weinig verstand van geldzaken. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheden teruggelegd moeten worden bij kredietvrager en kredietverstrekker.

 • Gemeentelijke schuldhulpverlening moet er weer zijn voor mensen die een sociaal vangnet nodig hebben. De schuldhulpverlening moet daarom efficiënter en eenvoudiger worden.

 • Voorkom schulden. De ChristenUnie zet sterk in op preventie. Er komt een vroegsignaleringssysteem, zodat wordt voorkomen dat mensen te veel lenen. Hiervoor wordt medewerking geëist van o.a. de Belastingdienst, energiebedrijven, woningbouwverenigingen en DUO. Ook schulden die ontstaan bij providers van mobiele telefonie en internet worden hierbij betrokken.

 • Stimuleer sparen. Sparen wordt bevorderd door herintroductie van het zilvervlootsparen voor kinderen. Jongeren moeten beter leren omgaan met geld. Hiervoor ligt een belangrijke taak in de opvoeding door ouders en school.

 • Stabiele financiële situatie. Schuldhulpverlening moet zich richten op het bereiken van een duurzaam stabiele financiële situatie voor hulpvragers. De intake en screening van nieuwe hulpvragers kan een goed beeld geven van de reële mogelijkheden. Als aflossing van de gehele schuld niet mogelijk is en een schuldsaneringstraject van drie jaar te zwaar is, kan stabilisatie plaatsvinden door mensen te leren om te leven met schulden, totdat bijvoorbeeld een verslaving of depressie onder controle is. Omdat elke situatie uniek is, is de hulpverlening effectiever als de hulp op maat wordt aangeboden.

 • Ruimte voor schuldbemiddeling. Het verbod op particuliere schuldbemiddeling wordt opgeheven. Bij schuldhulpverlening kan gebruikgemaakt worden van gekwalificeerde vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje en Humanitas. Deze moeten wel onder toezicht staan en aan strengere kwaliteitsnormen voldoen. Transparantie en kwaliteit moeten voorop staan. Malafide praktijken dienen te worden voorkomen.

 • Zet vrijwilligers in. Bij de schuldhulpverlening kunnen meer vrijwilligers worden ingezet om te werken aan de versterking van de financiële vaardigheden van mensen met schulden. Zij kunnen jongeren en volwassenen budgetcursussen geven, bij mensen thuis komen om de administratie op orde te brengen, hen coachen tijdens en na een schuldhulpverleningstraject en gastlessen geven op scholen.

 • Aflossen, maar niet ten koste van alles. Schuldeisers (ook de overheid) mogen geld niet zo opeisen dat er onvoldoende middelen overblijven om de meest noodzakelijke vaste lasten te betalen en er een escalatie van schulden dreigt plaats te vinden. Ook voor beslaglegging door de overheid is een rechterlijke toetsing noodzakelijk. Er mag geen beslag gelegd worden op beheerrekeningen voor cliënten die in een schuldhulptraject zitten. De gemeentelijke overheid krijgt meer vrijheid om mensen met schulden onder voorwaarden inkomensondersteuning of kwijtschelding te verlenen.

 • Omzetten bestuurlijke boete in schuldaflossing. De bestuurlijke boete van 30 procent van de basisverzekering, die door zorgverzekeraars maandelijks wordt ingehouden op het inkomen als de premie minstens zes maanden niet is betaald, moet grotendeels worden omgezet in schuldaflossing. Het aantal organisaties waarmee een wanbetaler te maken krijgt (zorgverzekeraar, CVZ, CJIB, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders) moet verminderen om een stapeling van incassokosten en miscommunicatie te vermijden.

Rate this item
(0 stemmen)

SGP

 • Starters mogen de aflossing van hun hypotheekschulden over een langere periode uitsmeren, zodat hun maandlasten lager worden.

 • Schuldhulpverlening is een taak die gemeenten goed moeten behartigen wanneer burgers vanwege problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Voorkomen is echter beter dan genezen. Daarom ligt hier ook in preventieve zin een belangrijk aandachtsgebied.

 

Rate this item
(1 Stem)

Partij voor de Dieren

 • Er wordt voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen.

 • Begrotingen sluiten. Als wordt gesproken over het terugbrengen van het begrotingstekort naar drie procent gaat het over de monetaire begroting. De ecologische staatsschuld die we als maatschappij opbouwen blijft daarbij buiten beeld.  de realiteit is echter dat wij bij ons natuur lijk kapitaal ieder jaar een tekort opbouwen van meer dan 30%.  De voorraad natuurlijke hulpbronnen die de aarde weer kan aanvullen, hebben we ieder jaar in september al opgesoupeerd.  de rest van het jaar leven we daardoor op de pof.

 • Lidstaten die dreigen te bezwijken onder hun schuldenlast worden geholpen bij de wederopbouw van hun economie op een manier die te dragen is voor de bevolking. verantwoorde schuldsanering vormt daarbij het uitgangspunt.

 • De waarde van een eigen huis. De partij voor de dieren wil af van fiscale prikkels die stimuleren tot het hebben van schulden en die het aflossen van een hypotheek beboeten.

 • Over een periode van dertig jaar wordt de hypotheek renteaftrek geleidelijk afgeschaft. Dit kan door het percentage waartegen kan worden afgetrokken per direct te maximeren op 45% en dit maximale aftrekpercentage vervolgens elk jaar met 1,5% te verlagen. De extra lasten worden deels teruggegeven via een verlaging van de inkomensbelasting en het   afschaffen van het eigenwoningforfait.

 • Bestaande hypotheken worden hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken.

 • De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft.

 • Banken werken verplicht mee aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken.