Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Praktische handleiding WSNP

WSNP

De WSNP is een wettelijk schuldsaneringstraject dat in principe drie jaar duurt. Bij een positieve afronding van de WSNP (de zogenoemde schone lei) worden alle schulden die zijn gemaakt voordat de WSNP van toepassing was, omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit betekent dat ze niet meer betaald hoeven te worden en dat u schuldenvrij bent.

Gedurende de WSNP wordt er op een boedelrekening geld gereserveerd voor de betaling van het salaris bewindvoerder, kosten van de rechtbank en de betaling aan de crediteuren.


Rechten en plichten in de WSNP   

Uw rechten

Recht op inkomen
Van uw inkomsten wordt een gedeelte vrij gelaten. Als regel wordt dit vrij te laten bedrag (vtlb) door de rechter-commissaris bepaald op 95% van de bijstandsnorm met correcties voor de huur, ziektekosten en eventueel andere posten. Als u werkt, dan wordt het vrij te laten bedrag bepaald op 100% van de bijstandsnorm.

Recht op vakantiegeld
Voor vakantiegeld geldt hetzelfde als voor het inkomen. Als regel wordt het vakantiegeld vastgesteld op 95% van de bijstandsnorm (dus niet 95% van het vakantiegeld) en als u werkt op 100% van de bijstandsnorm.

Uw verplichtingen

Inspanningsverplichting
Tijdens de WSNP heeft u een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat u zich maximaal moet inspannen om zoveel mogelijk geld op de boedelrekening te sparen. Dit betekent dat u:

In principe een sollicitatieplicht heeft (zie begrippenlijst voor verdere uitleg);
Verplicht bent om uw lopende betalingsverplichtingen na te komen. Hieronder worden bijvoorbeeld betalingen van de huur, ziekenfonds en energie verstaan. De bewindvoerder zal deze betalingen niet voor u uitvoeren, maar alleen achteraf controleren of u zich daadwerkelijk aan deze verplichting hebt gehouden;
Zorg moet dragen voor het invullen van uw belastingaangifte;
Als u in een huurhuis woont huursubsidie zult moeten aanvragen;
Al het inkomen dat u ontvangt boven uw vrij te laten bedrag moet storten op de boedel rekening. U mag dus nooit meer inkomen ontvangen dan het door de rechtbank vastgestelde vrij te laten bedrag. Overigens schrijft de bewindvoerder bij de vaststelling van uw vrij te laten bedrag uw werkgever of uitkerende instantie aan, met het verzoek om al het inkomen voor uw vrij te laten bedrag naar de boedelrekening te storten. U blijft echter verantwoordelijk voor de stortingen aan de boedel (niet uw werkgever of uitkerende instantie).
Informatie verplichting
 Tijdens de WSNP heeft u ook een Informatie verplichting naar uw bewindvoerder toe. Dit houdt in dat u:

Ongevraagd de bewindvoerder op de hoogte moet houden van alle financiële zaken;
Alle relevante wijzigingen door moet geven aan de bewindvoerder (denk hierbij aan wijzigingen in uw inkomen, gezinssituatie, vaste lasten, verhuizingen etc.);
De afspraak moet nakomen om eens per half jaar verslag te doen aan de bewindvoerder.
Overige verplichtingen
Naast bovengenoemde verplichtingen is er nog een andere verplichtingen die u heeft:

U bent verplicht toestemming te vragen aan de bewindvoerder voor het verkopen van goederen of auto's;

Verboden tijdens de WSNP
Er zijn een aantal dingen die u tijdens de WSNP niet mag doen:

U mag geen nieuwe schulden maken;
U mag niets meer betalen op schulden die zijn ontstaan voor de toelating tot de WSNP. Deze vorderingen moeten bij de bewindvoerder worden ingediend.
U mag zonder toestemming van de bewindvoerder niet verhuizen
Een opleiding volgen tijdens de WSNP is in principe niet toegestaan, anders dan met de goedkeuring van de rechter-commissaris.

Gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen
Wanneer u uw verplichtingen niet nakomt of nieuwe schulden laat ontstaan, kan de Rechtbank besluiten de WSNP te verlengen of zelfs te beëindigen zonder schone lei. Beëindiging zonder schone lei betekent dat uw schulden niet worden omgezet in een natuurlijke verbintenis en ze volledig moeten worden betaald.

 
Rechten en plichten in de WSNP   

Uw rechten

Recht op inkomen
Van uw inkomsten wordt een gedeelte vrij gelaten. Als regel wordt dit vrij te laten bedrag (vtlb) door de rechter-commissaris bepaald op 95% van de bijstandsnorm met correcties voor de huur, ziektekosten en eventueel andere posten. Als u werkt, dan wordt het vrij te laten bedrag bepaald op 100% van de bijstandsnorm.

Recht op vakantiegeld
Voor vakantiegeld geldt hetzelfde als voor het inkomen. Als regel wordt het vakantiegeld vastgesteld op 95% van de bijstandsnorm (dus niet 95% van het vakantiegeld) en als u werkt op 100% van de bijstandsnorm.

Uw verplichtingen

Inspanningsverplichting
Tijdens de WSNP heeft u een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat u zich maximaal moet inspannen om zoveel mogelijk geld op de boedelrekening te sparen. Dit betekent dat u:

•In principe een sollicitatieplicht heeft (zie begrippenlijst voor verdere uitleg);
•Verplicht bent om uw lopende betalingsverplichtingen na te komen. Hieronder worden bijvoorbeeld betalingen van de huur, ziekenfonds en energie verstaan. De bewindvoerder zal deze betalingen niet voor u uitvoeren, maar alleen achteraf controleren of u zich daadwerkelijk aan deze verplichting hebt gehouden;
•Zorg moet dragen voor het invullen van uw belastingaangifte;
•Als u in een huurhuis woont huursubsidie zult moeten aanvragen;
•Al het inkomen dat u ontvangt boven uw vrij te laten bedrag moet storten op de boedel rekening. U mag dus nooit meer inkomen ontvangen dan het door de rechtbank vastgestelde vrij te laten bedrag. Overigens schrijft de bewindvoerder bij de vaststelling van uw vrij te laten bedrag uw werkgever of uitkerende instantie aan, met het verzoek om al het inkomen voor uw vrij te laten bedrag naar de boedelrekening te storten. U blijft echter verantwoordelijk voor de stortingen aan de boedel (niet uw werkgever of uitkerende instantie).


Informatie verplichting
 Tijdens de WSNP heeft u ook een Informatie verplichting naar uw bewindvoerder toe. Dit houdt in dat u:

•Ongevraagd de bewindvoerder op de hoogte moet houden van alle financiële zaken;
•Alle relevante wijzigingen door moet geven aan de bewindvoerder (denk hierbij aan wijzigingen in uw inkomen, gezinssituatie, vaste lasten, verhuizingen etc.);
•De afspraak moet nakomen om eens per half jaar verslag te doen aan de bewindvoerder.


Overige verplichtingen
Naast bovengenoemde verplichtingen is er nog een andere verplichtingen die u heeft:

•U bent verplicht toestemming te vragen aan de bewindvoerder voor het verkopen van goederen of auto's;

Verboden tijdens de WSNP
Er zijn een aantal dingen die u tijdens de WSNP niet mag doen:

•U mag geen nieuwe schulden maken;
•U mag niets meer betalen op schulden die zijn ontstaan voor de toelating tot de WSNP. Deze vorderingen moeten bij de bewindvoerder worden ingediend.
•U mag zonder toestemming van de bewindvoerder niet verhuizen
•Een opleiding volgen tijdens de WSNP is in principe niet toegestaan, anders dan met de goedkeuring van de rechter-commissaris.

Gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen
Wanneer u uw verplichtingen niet nakomt of nieuwe schulden laat ontstaan, kan de Rechtbank besluiten de WSNP te verlengen of zelfs te beëindigen zonder schone lei. Beëindiging zonder schone lei betekent dat uw schulden niet worden omgezet in een natuurlijke verbintenis en ze volledig moeten worden betaald.

Onderdelen van de WSNP   
Toepassing van de WSNP

Op het moment dat de rechtbank bepaalt dat op iemand de WSNP van toepassing is, wordt er een bewindvoerder aangewezen. U moet dan contact opnemen met de bewindvoerder om uw gegevens door te geven en een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Huisbezoek
Een huisbezoek betekent dat de bewindvoerder bij u thuis langskomt om de werking en de verplichtingen van de WSNP uit te leggen. Van u wordt verwacht dat u alle informatie die voor de de schuldsanering van belang is, heeft verzameld. U krijgt voor het huisbezoek een overzicht met gegevens die moeten worden verzameld. (Klik hier om de checklist voor het huisbezoek te downloaden).
Tijdens het huisbezoek zal ook een voorlopige berekening worden gemaakt van het vrij te laten bedrag (zie begrippenlijst voor een uitleg van het vrij te laten bedrag).

Eerste verslag
Na het huisbezoek zal er door de bewindvoerder verslag aan de rechtbank worden gedaan. In deze verslaggeving wordt een overzicht gegeven van de situatie van de saniet zoals besproken tijdens het huisbezoek. Ook wordt er voor u een aparte rekening geopend, een zogenoemde boedelrekening, waarop zal worden gespaard voor de betaling aan de bewindvoerder, de rechtbank en de schuldeisers.

Verslaggeving naar de rechtbank
Nadat de bewindvoerder voor de eerste keer verslag heeft gedaan aan de rechtbank, moet er 1 tot 2 keer per jaar opnieuw verslag worden gedaan aan de rechtbank. In dit verslag wordt de huidige stand van zaken doorgegeven. Om deze verslaggeving te kunnen doen, is het van belang dat de bewindvoerder over voldoende gegevens beschikt. Het is daarom belangrijk om de bewindvoerder te informeren over wijzigingen in uw financiële- en leefsituatie en om de verzoeken om informatie terug te sturen.

Vaststelling saneringsplan
Tot 1 januari 2008 werd gedurende de looptijd van de WSNP een saneringsplan worden vastgesteld. Met de wetswijziging per 1 januari 2008 zijn er veel onderdelen veranderd in de WSNP. Het wegvallen van het saneringsplan is er daar één van. Doordat het vaststellen van de inhoud van het saneringsplan erg arbeidsintensief was terwijl de inhoud bij vrijwel iedereen gelijk was is dit komen te vervallen. In principe duurt de WSNP (nog steeds) 3 jaar, maar kan zowel worden verlengd als verkort. Als u de verplichtingen van de WSNP niet volledig nakomt, maar de tekortkoming is gering, dan kan de regeling worden verlengd om u nog steeds in de gelegenheid te stellen, een schone lei te verdienen. In bijzondere gevallen kan de rechtbank besluiten tot de verkorte WSNP procedure, waarbij de duur van de WSNP op 1 jaar wordt vastgesteld.

Verificatie vergadering
Op het moment dat er in de WSNP genoeg geld kan worden gespaard om betalingen aan de crediteuren te kunnen verrichten, wordt er bij de rechtbank een verificatie vergadering belegd. Tijdens deze vergadering zal de schuldenlast officieel worden vastgesteld. Dit betekent dat voor de verificatie vergadering alle schulden bij de bewindvoerder moeten worden ingediend.

Eindzitting
Tegen het einde van de drie jaar, zult u van de rechtbank een oproep ontvangen met betrekking tot de eindzitting. Tijdens deze zitting wordt bekeken of u een schone lei verdiend. De bewindvoerder zal altijd middels een eindverslag de rechtbank een advies geven. De rechtbank velt het eindoordeel met betrekking tot het toekennen van de schone lei.

Als de bewindvoerder de rechtbank adviseert om een schone lei te verstrekken daar er geen redenen zijn om deze schone lei niet te verstrekken, dan kan de rechtbank besluiten tot een pro forma zitting. Een pro forma zitting wil zeggen dat de rechtbank het eindoordeel in de WSNP op de stukken wil besluiten en daarbij voornemens is om het advies van de bewindvoerder over te nemen. In dat geval hoeven zowel de saniet als de bewindvoerder niet bij de eindzitting aanwezig te zijn. Als de eindzitting niet pro forma is, dan zal er een inhoudelijke behandeling plaatsvinden en dienen zowel de bewindvoerder als de saniet aanwezig te zijn tijdens de zitting bij de rechtbank.

Administratieve afwikkeling van de WSNP
Als de WSNP regeling beëindigd is, dan dient deze administratief te worden afgewikkeld. Er wordt door de bewindvoerder een slotuitdelingslijst opgesteld, waarbij het saldo op de boedelrekening wordt verdeeld om zo de kosten van de bewindvoerder en de rechtbank te kunnen voldoen en te kunnen uitdelen aan de schuldeisers (mits het saldo hiervoor toereikend is). De slotuitdelingslijst moet door rechtbank worden goedgekeurd en wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Hierna zullen de schuldeisers worden betaald en zal de bewindvoerder voor de laatste keer verslag doen naar de rechtbank om hiermee de regeling definitief te beëindigen.