Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

vrijdag 20 april 2012 08:25

Wij Nederlanders in (dis)krediet

Geschreven door  V.T.Raats
Rate this item
(0 stemmen)

A+

“De Europese Commissie heeft er vertrouwen in dat Nederland zal voldoen aan de Europese begrotingsregels.” Dat verklaarde een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de Europese Unie anderhalve maand geleden in een eerste reactie op de jongste groeiramingen van het CPB, die een groter tekort voorspellen dan is toegestaan. De zegsman wees er vervolgens op dat Nederland een van de grootste pleitbezorgers is geweest van strengere begrotingsdiscipline. Europees commissaris Olli Rehn (euro en economische zaken) benadrukte dan ook dat Nederland die regels ook op zichzelf zal moeten toepassen. Een begrotingdiscipline die in principe begint bij de Nederlander zelf.

 

Rood, de kleur van…
Een jaar geleden maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat wij Nederlanders in 2010 met z’n allen wederom minder hadden geleend. In dat jaar werd in totaal voor € 9,3 miljard aan kredieten verstrekt. Ten opzichte van het jaar 2009 was dat
€ 366 miljoen minder. Dat had te maken met het feit dat het geleende bedrag per persoon enigszins gelijk bleef, maar er minder mensen krediet hadden opgenomen. Ook bleek dat banken en financieringsmaatschappijen in het jaar 2010 iets meer leningen hadden verstrekt dan in 2009. Laatstgenoemde kon worden toegeschreven aan een sterke toename in de verkoop van auto’s. Toch maakte het CBS melding van het feit dat de roodstand op onze bankrekeningen wel enigszins was toegenomen. Wij Nederlanders stonden in 2010 voor
€ 10 miljard in het rood op onze betaalrekeningen. Het jaar daarvoor was dat nog voor
€ 9,7 miljard. Op het moment blijkt uit cijfers van het CBS dat wij Nederlanders het afgelopen jaar voor in totaal € 9,7 miljard aan nieuwe consumptieve leningen hebben afgesloten, ofwel een half miljard meer dan in het jaar 2010. Het CBS heeft opgemerkt dat de totale uitstaande consumptieve schuld in het jaar 2011 groeide met € 200 miljoen tot € 27,5 miljard.
De toename schrijft het CBS toe aan het feit dat er enerzijds strengere voorwaarden voor het afsluiten van een krediet worden gesteld, maar anderzijds de mogelijkheden om krediet op te nemen met een creditcard of door rood te staan ruimer zijn. In laatstgenoemde gevallen betaalt de Nederlander wel aanzienlijk meer rente. Een bijkomend feit is dat volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), veel Nederlanders steeds meer zijn gaan kiezen voor duurdere leenproducten.

Jonge inzichten
Vorig jaar bleek nog uit het Groot Studenten Geld Onderzoek van ING Bank dat een derde van de Nederlandse studenten geen geld wil lenen tijdens hun studie. Deze ‘slimme’ studenten gaven aan liever extra te werken of een avondje stappen over te slaan.
Ongeveer 50% van de studenten verwacht de studie met een schuld af te ronden van circa
€ 15.000. Ruim 20% van de studenten geeft aan te veel geld uit te geven. Studenten in onze hoofdstad zouden het meest geld uitgeven. Dit houdt verband met het feit dat de kosten voor levensonderhoud er relatief hoger liggen. En bovendien kost uitgaan in het ‘hoofdstedelijke’ nergens in Nederland meer dan in Amsterdam. Gelukkig blijken jongeren van 12 tot en met 24 jaar optimistisch beeld te hebben van de toekomsteen. Uit het Nibud-onderzoek “Jongeren & hun financiële verwachtingen” blijkt dat bijna 2/3 verwacht makkelijk een goede baan te krijgen. Opmerkelijk is dat zij het toekomstig netto maandinkomen onrealistisch hoog ingeschatten (meer dan € 5000,=?!). Bovendien denkt bijna de helft meer te besteden te hebben dan hun eigen ouders. Wel bleken jongeren somberder te zijn over de Nederlandse economie in 2012.

Met moeite
Uit een analyse door ANP en Sargasso.nl op basis van cijfers van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI), blijkt dat wij Nederlanders een recordbedrag van € 6,3 miljard aan schulden hebben openstaan bij incassobureaus.
Vorderingen staan steeds langer open en bedragen welke de incassobureaus konden innen, namen door betalingsproblemen het laatste kwartaal van het jaar 2011 aanzienlijk af. Het bedrag dat incassobureaus konden innen is in het vierde kwartaal van 2011 met 26% afgenomen. Kortom; het is voor ons Nederlanders steeds moeilijker om aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Zo blijkt uit de BKR Kredietbarometer die het Bureau Krediet Registratie onlangs publiceerde, dat het aantal Nederlanders met een lening dat moeite heeft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, de afgelopen zes maanden is toegenomen tot bijna 656.000. Dat houdt in dat nu 7,4% van hen betalingsproblemen heeft, terwijl dat in de eerste helft van 2011 nog 7,2% van hen was. De toename was in de tweede helft van het jaar 2011 aanzienlijk kleiner dan in de eerste helft. Het percentage liep toen op van 6,6% naar 7,2%.

Wegens omstandigheden
Uit recent Nubud-onderzoek 'Kans op financiële problemen' komt naar voren dat de hoogte van het inkomen niet belangrijk is bij het ontstaan van schulden. Op welke wijze er met geld wordt omgegaan en de houding ten opzichte van geld, bleek hierbij wel van belang te zijn. Het Nibud-onderzoek beschrijft dat 34% van de consumenten met betalingsachterstanden te kennen geeft dat de rekeningen wel betaald hadden kunnen worden, maar dat men het vergeten is. Voorts blijkt dat de ‘hogere inkomens’ er een ongeordende financiële administratie op nahouden, wat vaak een reden van schulden wordt gezien. Tot slot blijkt dat men de controle op de financiën verliest door een gebeurtenis als een verhuizing, gezinsuitbreiding of scheiding.

Het getal onder de streep
Als gevolg van de crisis zijn de overheidsfinanciën de afgelopen jaren sterk verslechterd. Voorafgaande aan de crisis [lees: in het jaar 2008] was er nog een gering overschot op de begroting. In de opvolgende jaren is hierin een kentering gekomen. Feitelijk leeft Nederland nu op de pof, waardoor de economische situatie nog ongunstig blijft. Omgerekend geven wij Nederlanders dagelijks meer uit dan dat er binnenkomt. In 2009 was dat 87 miljoen euro per dag, in 2010 ongeveer 82 miljoen en dit jaar geven we iedere dag 70 miljoen te veel uit. Het tekort daalt, maar ook in 2012 staan we in de min; naar verwachting zo'n 50 miljoen euro per dag. Door de tekorten is de staatsschuld flink opgelopen. In 2012 komt de schuld boven de 400 miljard euro, dat omgerekend bijna € 25.000,= per Nederlander bedraagt. Dit jaar zullen we naar verwachting ruim 10 miljard euro aan rente moeten betalen. Dit is de prijs die wij Nederlanders moeten betalen voor ons betalingsgedrag.

Een beter economisch klimaat begint bij onszelf!

 

 

Last modified on vrijdag 04 mei 2012 12:11

1 comment

  • Comment Link vrijdag 27 april 2012 13:27 posted by Arnold de Man

    "Een beter economisch klimaat begint bij onszelf!", klopt wel, maar ik zou 'onszelf' willen nuanceren tot 'de stembus'. De overheid zou zichzelf eigenlijk niet moeten mogen financieren. Dat wil niet zeggen dat commerciële banken dat moeten gaan doen, zoals in de Verenigde Staten gebeurt.
    Als het aan CPB direkteur Teulings ligt, wordt er op van alles bezuinigd, maar liever "niet te snel korten op de overheidsuitgaven". http://goo.gl/xHmHz . Teulings signaleert als significante oorzaak niet een chronisch toenemende ambtelijke geldzucht voor het voortduren van het geldtekort: "de Nederlandse economie vooral gedrukt wordt door de uitval van binnenlandse consumptieve vraag." Met ander woorden, u en ik hebben het gedaan. Maar is dat wel zo? Het uitvallen van de vraag is een gevolg, geen oorzaak. Het Goede Doel duidde de simpele onderliggende economische wetmatigheid in 1983 in de hit 'Eenvoud':"Als de prijzen blijven stijgen, krijg je uitval van de vraag."
    Over het niet willen doorschuiven van de rekening 'naar onze kinderen': dat is een ontkenning van de ongetwijfeld succesvollere capaciteiten (simpele evolutie) van die toekomstige generaties. Die leerden immers van onze fouten? Soms moet je als ouder erkennen dat je de oplossing van een probleem juist wel aan je kinderen moet overlaten. Want die zijn veel handiger met computers, bijvoorbeeld... :)

Leave a comment