Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

maandag 27 februari 2012 12:15

Schuldsanering in Nederland (een oproep aan de lezer van dit artikel!)

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(1 Stem)

 

Een enquete-oproep gesloten

 

In de afgelopen jaren heeft de schuldhulpverlening toenemende aandacht gekregen van politiek, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat de bewustwording van het probleem is toegenomen en anderzijds met het feit dat schuldenproblematiek vaker voorkomt dan enkele jaren geleden. Dat maakt ook de behoefte aan betrouwbare gegevens groot.

 

Diverse onderzoeken tonen aan dat schuldenproblematiek niet slechts een probleem is van lagere inkomensgroepen en uitkeringsgerechtigden. Schuldenproblematiek is een probleem onder alle inkomensgroepen. Werknemers, ondernemers, mensen met een uitkering, mensen met een eigen huis; allemaal kunnen zij geconfronteerd worden met een problematische schuldsituatie. De oorzaak van schuldenproblematiek zal bij verschillende (groepen) mensen verschillende oorzaken hebben. De aanpak van schuldenproblematiek zal zich daarom met de veranderende samenstelling van de groep schuldenaren ook ontwikkelen in veranderende richtingen.
Als gevolg van deze veranderingen zoeken mensen met schuldproblemen niet slechts de gemeente voor een oplossing maar zoeken zij ook andere professionele, onafhankelijke, vaak gespecialiseerde, organisaties en personen die diensten aanbieden die een uitweg bieden uit de schuldenproblematiek. Deze onafhankelijke, private partijen ambiëren én bieden oplossingen op een transparante en gekwalificeerde wijze. Meest in het oog springende uiting daarvan is de NEN-8048 norm. Inmiddels hebben ruim 200 (!) personen zich laten certificeren en registreren (zie het door KIWA onderhouden register “Gecertificeerde schuldhulpverlener”) als schuldhulpverlener en hebben diverse organisaties zich laten auditeren op hun werkprocessen in de uitvoering van de schuldhulp.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft deze trend opgemerkt en heeft bij brief. d.d. 16 december 2011 aan de Tweede Kamer laten weten voornemens te hebben een AMvB op te stellen waarin ook ontsluiting van de private schuldbemiddeling, dat wil zeggen schuldhulpverlening door andere dan gemeentelijke partijen, voortaan zal kunnen plaatsvinden. En waarin het mogelijk zal worden gemaakt om schuldbemiddeling tegen betaling uit te voeren.

Bij schrijven van d.d. 3 februari jl. heeft de NVVK haar standpunt verwoord over de aankomende AMvB. Aanvullend op dit schrijven ligt het in de rede dat de Minister ook vanuit privaat opererende organisaties en personen een standpunt wenst te verkrijgen over zijn voornemen tot deze AMvB. Er bestaat daarom op dit moment grote behoefte aan een reactie uit het werkveld van de private schuldhulpverlening over deze AMvB. Wie zijn het? Wat doen ze? Wat is hun achtergrond? Hoe werken ze?

Aan de lezers van deze nieuwsbrief-bijdrage wordt daarom gevraagd of zij de bereidheid hebben mee te werken aan een (kleine) internet-enquete over hun standpunt over “private schuldbemiddeling tegen betaling”. Hoe meer mensen meedoen aan deze enquete des te betrouwbaarder zijn de resultaten.

Het is de bedoeling het resultaat van deze enquete (met alle beperkingen die aan de korte termijn van het opstellen van deze enquete kleven) te verwerken in een brief aan de Vaste Commissie Sociale Zaken en werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Deze commissie staat geagendeerd om op 15 maart overleg te hebben over dit vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars.

Wij hopen dat u tijd en gelegenheid heeft in de enquete te participeren!

Klik hier voor invullen van de enquete gesloten!

Last modified on vrijdag 09 maart 2012 10:26
More in this category: Onderzoeken »

Leave a comment