Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

maandag 30 januari 2012 08:38

Le Roi est mort, vive le Roi!

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

(De opvolger van Wijn I, is “Wijn” II)

In september 2006 kwam de regering met een voor Nederlandse schuldsaneringsbegrippen belangrijke algemene maatregel van bestuur, de Wijn-regeling. De regeling was vernoemd naar minister Wijn van Economische Zaken en beoogde te voorkomen dat mensen in de winter zonder gas en/of electriciteit zouden komen te zitten. Ter verantwoording van introductie van deze regeling refereerde de minister destijds onder andere aan artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) Alleen.... de regeling is vervallen en de energiebedrijven zijn dan ook op “oorlogspad”; de ene na de andere afsluiting vindt op dit moment plaats en telefonisch komen de energiebedrijven met meer dan toevallige regelmaat met de melding dat afsluiting bij temperaturen boven de 00 altijd (?) geoorloofd is en dat bovendien de Wijn-regeling (als deze naamsduiding al bekend is) is komen te vervallen. Het blijkt op dit moment niet mogelijk te zijn duidelijk te maken aan sommige energiebedrijven (de goede daargelaten) dat “Wijn” weliswaar is vervallen maar dat daarvoor in de plaats is gekomen “Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van electriciteit en gas”.

 

De nieuwe regeling
De regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van electriciteit en gas, gemakshalve in deze bijdrage aangeduid als Wijn II, heeft een heldere en uitgebreidere beschrijving van de voorwaarden waaronder een netbeheerder of vergunninghouder mag afsluiten. Gemakshalve, of wijsheidshalve, heeft de wetgever, ter voorkoming van het naar elkaar pingpongen van verantwoordelijkheden  tussen deze twee, beide uitvoeringspartijen in de regeling betrokken. De wetgever heeft daarbij in drie afzonderlijke paragrafen de in praktisch zin meest voorkomende situaties vervat namelijk

1. Procedure voorafgaand aan afsluiting wegens wanbetaling
2. Afsluiten en heraansluiten van kwetsbare consumenten
3. Afsluiten en heraansluiten in de winterperiode

Procedure voorafgaand aan afsluiting wegens wanbetaling
Wie niet betaalt wordt afgesloten. Dat is, en blijft, de hoofdregel. De wijze waarop, na wanbetaling, vervolgens wordt afgesloten, is strikt vastgelegd in dit besluit: tenminste eenmaal een schriftelijke herinnering, het wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening, verzoek toestemming de NAW-gegevens van de schuldenaar door te leiden naar een schuldhulpinstantie, melding dat in geval van een risico voor ernstige gezondheidsrisico's niet zal worden afgesloten, inspanning tot het verkrijgen van een persoonlijk contact met de schuldenaar.

Afsluiten en heraansluiten van kwetsbare consumenten
De wetgever heeft het op zich genomen juist de kwetsbare consumenten, en daarmee worden consumenten bedoeld met zeer ernstige gezondheidsrisico's in geval van afsluiting, extra bescherming te bieden. Belangrijk hierbij is het gegeven dat ook in geval afsluiting reeds heeft plaatsgevonden de vergunninghouder en/of netbeheerder gehouden is te héraansluiten. Daarbij is overigens geen sprake van, zoals sommige netbeheerders wel op hun website zetten (zie paragraaf 4), dat voorafgaand aan de heraansluting een doktersattest dient te worden overlegd, maar binnen redelijke termijn terwijl de heraansluiting wel reeds in gang is.

Afsluiten en heraansluiten in de winterperiode
De wetgever heeft in Wijn II striktere eisen gesteld aan de netbeheerder en vergunninghouder dan in Wijn I aan de hand is voor het geval er sprake is wanbetaling tijdens de winterperiode (oktober tot april). Niet alleen zijn bij de afsluiting striktere en duidelijker voorwaarden verbonden aan het mogen afsluiten. Nu zijn netbeheerder en vergunninghouder ook gehouden tot heraansluiting in geval een schuldenaar na de afsluiting een verklaring kan overleggen dat hij of zij zich gewend heeft tot een schuldhulpinstantie.

“Wijn II” lijkt duidelijk in de aan energiebedrijven toegestane wijzen en perioden waarin afsluiting van energie mag plaatsvinden. Hoewel de websites duidelijk lijken te maken dat er wel bekendheid is met “Wijn II”blijkt uit de (telefonische) contacten met de afsluitende energiebedrijven dat dit (nog) niet is doorgedrongen in alle geledingen van de organisatie. Sterker dat daar melding van de vervallen Wijn-regeling (Wijn I) wel bekend is, maar dat de nieuwe, striktere, Regeling afsluitbeleid (Wijn II) niet bekend is en dat zelfs niet bestaande voorwaarden (toegestaan om af te sluiten boven nul graden Celsius) op de betreffende afdelingen rondgaan.

Het is te hopen dat de energiebedrijven snel communiceren binnen de incasso-afdelingen dat Wijn II bestaat, zodat schending van art. 6 EVRM niet langer aan de hand is. Immers, een beschaafde maatschappij wenst dat toch niet als staande praktijk van haar energie-leveranciers. Bovenstaande toont overigens maar weer eens dat de afsluit-praktijk van energiebedrijven een weerbarstige is, ook voor de nationale wetgever!

Last modified on maandag 30 januari 2012 11:00

Leave a comment