Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

dinsdag 15 december 2015 09:04

Een mijlpaal: het centraal digitaal beslagregister

Geschreven door  G. Lankhorst
Rate this item
(0 stemmen)

Hoe moet het nieuwe Centraal digitaal beslagregister (CBR) in de praktijk gaan werken ? Op 13 november 2015 is in de Staatscourant (nr. 39706) een verordening van de beroepsorganisatie KBvG gepubliceerd die antwoord geeft op deze belangrijke actuele vraag. Deze verordening is bindend voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland en treedt in werking op 1 januari 2016. Een nadere uitwerking van deze verordening is neergelegd in een reglement van de KBvG. Een actualiteit die op het terrein van schulden en incasso zeker een mijlpaal te noemen is. Net als bij de Romeinse mijlpalen gaat het er niet alleen om waar je precies bent, maar ook wie die mijlpaal gemaakt heeft, en vooral hoever het nog is naar de volgende mijlpaal en naar de dichtstbijzijnde stad en uiteraard naar Rome. Wat die laatste afstanden betreft: er is een verder gelegen doel. Het CBR is nu nog een instrument voor door gerechtsdeurwaarders. Maar omdat in de toekomst meerdere rijksoverheden (fasegewijs) zouden moeten aansluiten, wordt het CBR door de KBvG beeldend omschreven als een “groeibriljant”.

 

Tweeledig doel
In april 2013 gaf het kabinet naar aanleiding van het advies van de Commissie Van der Winkel (“Noblesse oblige”, omtrent de toekomst van de gerechtsdeurwaarderij) en het rapport Paritas Passe (omtrent incasso door de overheid en de onderlinge positie van schuldeisers) de opdracht aan de KBvG om onderzoek te doen naar de inrichting van een digitaal beslagregister. Twee en een half jaar later is het CBR dus een feit. Het beslagregister heeft volgens artikel 3 van de KBvG-verordening een tweeledig doel. Ten eerste om te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans het doel om die kosten zoveel mogelijk te beperken; en ten tweede heeft het CBR als doel om via een verbeterd inzicht in de specifieke situatie te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast. Het register wordt gevuld met alle nieuwe derdenbeslagen op een vordering tot periodieke betaling waaraan een beslagvrije voet is verbonden, daaronder begrepen executoriale derdenbeslagen op toeslagen. Alle vòòr 1 januari 2016 gelegde lopende beslagen die voldoen aan dit criterium worden zo spoedig mogelijk in het beslagregister opgenomen.

Raadplegen en informeren
De gerechtsdeurwaarder raadpleegt het beslagregister voorafgaand aan het verrichten van een reeds opgedragen ambtshandeling en informeert, voordat hij zijn diensten (“ministerie”) verleent, zijn opdrachtgever omtrent de beslagpositie van de schuldenaar. Ook de hoogte van de beslagvrije voet wordt ingeschreven in het beslagregister. Het informeren door de gerechtsdeurwaarder van de opdrachtgever op grond van de gegevens uit het beslagregister omvat vanuit oogpunt van privacy uitsluitend de mededeling dat de beslagpositie van de schuldenaar wel of geen uitzicht biedt op verhaal binnen drie jaar na raadpleging van het beslagregister.

Beheersaspecten
Artikel 4 van de KBvG-verordening regelt een gedeelde verantwoordelijkheid. Het bestuur van de KBvG is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van het beslagregister, en de wijze waarop toegang tot het beslagregister wordt verkregen. Hiertoe behoort ook de controle op de toegang tot de gegevensverwerking aan de hand van autorisaties, het treffen van maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking alsmede de uitbesteding van het technisch beheer van het beslagregister door de Stichting Netwerk gerechtsdeurwaarders (SNG). De gerechtsdeurwaarder zelf is verantwoordelijk voor de eigen gegevensverwerking, waaronder die van persoonsgegevens, in het beslagregister. Ook is de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk voor de verdere verwerking van persoonsgegevens verkregen door (eigen) raadpleging van het beslagregister of naar aanleiding van een verzoek aan een andere gerechtsdeurwaarder om nadere inlichtingen. De gerechtsdeurwaarder is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem in het beslagregister ingeschreven gegevens.

Drie werkdagen – ook wijziging in beslagvrije voet
Belangrijk is verder ook artikel 7 van de KBvG-verordening. Daarin is bepaald dat de gerechtsdeurwaarder het door hem gelegde beslag binnen drie werkdagen na het gelegde beslag in het beslagregister in moet schrijven. De gerechtsdeurwaarder schrijft bovendien elke wijziging in een beslag en de doorhaling daarvan in binnen drie werkdagen nadat hij met die wijziging of doorhaling bekend werd. Onder een wijziging in een beslag is ook begrepen elke wijziging in de hoogte van de beslagvrije voet. Er is ook voorzien in een collegiale controle: Indien de gerechtsdeurwaarder gerede twijfels koestert omtrent de juistheid van de door een andere gerechtsdeurwaarder ingeschreven gegevens, dan deelt hij deze andere gerechtsdeurwaarder dat zo spoedig mogelijk mee, onder opgave van redenen.

Last modified on dinsdag 15 december 2015 10:07

Leave a comment