Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

zondag 06 september 2015 16:57

De duurzaamheid van de schone lei

Geschreven door  G. Lankhorst
Rate this item
(0 stemmen)

 

Een populair spreekwoord luidt: “Een ezel stoot zich in ’t gemeen, geen tweemaal aan dezelfde steen”. Het lerend vermogen van de ezel is dus (kennelijk) aanmerkelijk groter dan dat van de gemiddelde mens. Want zouden veel lezers van deze nieuwsbrief over zichzelf durven zeggen dat hij of zij “in ’t gemeen”, dus meestal, niet een tweede keer dezelfde fout maakt ? Wie een schuldsaneringsprocedure met succes heeft afgerond, blijkt zich – net als de spreekwoordelijke ezel – evenmin snel twee keer aan dezelfde spreekwoordelijke steen te stoten. Het recidivepercentage na het Wsnp-traject is namelijk opvallend laag, aldus een van belangrijkste conclusies uit de elfde Monitor Wsnp die in juli 2015 openbaar werd.

Goed nieuws dus voor alle betrokkenen (schuldhulpverleners, bewindvoerders en rechters, maar vooral ook debiteuren en hun crediteuren) die - tegen de achtergrond van deze recente cijfers in ons stelsel - niet aan het dweilen zijn met de kraan open, maar in de meeste gevallen een bestendige oplossing weten te bereiken.

Het duurzaamheidsonderzoek is in de vorm van een internet-enquête gehouden bij een groep van (ex)sanieten die bestond uit 192 (ex)ondernemers en 151 particulieren, en die minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar leden hun schone lei in ontvangst mochten nemen. Van de particulieren zei 36% een aanzienlijk of iets hoger inkomen te hebben vergeleken met de situatie vlak voor de Wsnp, 40% een vrijwel gelijk inkomen. Bij de (ex)ondernemers lagen die percentages op 41% respectievelijk 31%. Een niet onaanzienlijk percentage van 29% van de ondervraagden geeft aan een iets lager of aanzienlijk lager inkomen te hebben. Van alle ondervraagden heeft in totaal 19% momenteel een betalingsachterstand op een lopende lening of een betaling, de aflossing van een hypotheek of de huurtermijnen. Hierbij was er nauwelijks verschil tussen particulieren en (ex-)ondernemers. Bij driekwart van alle ex-sanieten met een betalingsachterstand is het bedrag van de (nieuwe) betalingsachterstand lager dan € 5000,-. Voor 29% gaat het slechts om een betalingsachterstand van minder dan € 500,-.

Uit de recente cijfers blijkt dat het aantal ex-sanieten met een lening is afgenomen. In totaal gaf 84% van de ondervraagden aan dat hij en/of zijn partner geen lening heeft lopen op dit moment (de hypotheek op eigen woning buiten beschouwing gelaten). Dit is een opvallend verschil met de vorige recidivemeting in 2009, toen dit percentage 59% bedroeg. De veranderde economische situatie dat leningen nu onder veel striktere voorwaarden worden verstrekt, kan hier een verklaring te zijn. Elke lening vormt nu eenmaal een extra risico voor een betalingsachterstand, zowel voor de debiteur als voor de crediteur. Ruim de helft van de ex-sanieten (55%) gaf aan dat hij en/of zijn eventuele partner spaart of regelmatig geld opzij zet. Bij de vorige meting was dit wel hoger, ongeveer twee derde.

Bij ex-sanieten leeft een sterke behoefte aan hulpverlening na de schone lei. Uit de enquête blijkt dat slechts 13% aangaf daadwerkelijk hulp te hebben gehad om ervoor te zorgen dat na afloop van de Wsnp een goede nieuwe start kon worden gemaakt. Het vaakst werd na verlening van de schone lei een  beschermingsbewind aangevraagd en/of overige begeleiding bij het beheer van de financiën. Van de (grote) groep die geen hulp heeft gehad, gaf bijna een derde aan dit achteraf wel graag te hebben gewild. In hoeverre deze groep is gewezen op de diverse mogelijkheden (die men immers vaak zelf aanvragen moet) is onbekend.

Zodra de Wsnp met goed gevolg is afgerond, blijken toch een paar praktische problemen te spelen. Ex-sanieten noemen de lange duur en de belemmeringen van de BKR-registratie, de naheffing van toeslagen door de Belastingdienst en ook ongewenst bezoek van oude crediteuren, van wie de vorderingen in de schone lei zijn opgegaan. Behoefte bestaat aan nazorg om deze problemen met iemand te bespreken en om het financiële leven weer goed op de rit te krijgen. Een zorgelijke groep is de 8% van de ex-sanieten die denken niet zonder hulp hun nieuwe betalingsachterstanden op te kunnen lossen. De ondervraagde ex-sanieten werd ook gevraagd om een korte terugblik op hun schuldsaneringstraject. Op een schaal van 1 tot en met 5 scoorde de rechtbank een tevredenheid van 4,1 en de bewindvoerder een 3,7. Zelfs over de postblokkade was nog een kleine meerderheid (59%) van de ondervraagden tevreden.  

 

Last modified on dinsdag 15 december 2015 10:23

Leave a comment