Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

woensdag 29 april 2015 17:50

Actualiteiten Incassobranche

Geschreven door  G. Lankhorst
Rate this item
(0 stemmen)

 

“Kosten rechtens ! Weshalve ik, kandidaat gerechtsdeurwaarder, exploit doende en afschrift dezes latende aan….” Menig debiteur wordt afgeschrikt door ingewikkeld juridisch taalgebruik van de gerechtsdeurwaarder. Als men betalen moet - en de oorspronkelijke hoofdsom al niet betalen kan - en als er nog rente en incassokosten bovenop komen, is dat al een indringend probleem, maar het onbegrijpelijke taalgebruik verergert de stress nog eens, en dat leidt niet zelden tot een buitengewoon onverstandig (en weer kostenverhogend !) struisvogelbeleid bij de debiteur. Laten we maar niet reageren, dan stellen we de zaak uit en wie weet waait het wel over ! De struisvogel is wat dit betreft een slechte raadgever. De debiteur heeft namelijk een brengplicht van informatie naar de gerechtsdeurwaarder toe, ook omtrent het inkomen van de partner (men zie artikel 475g leden 1 en 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De gerechtsdeurwaarder heeft dus geen haalplicht bij die inkomensgegevens, en hij zal en mag bij gebreke van juiste en onvolledige informatie van de debiteur diens beslagvrije voet lager vaststellen. Menig debiteur begrijpt niet dat men door de juiste en volledige gegevens te verstrekken in aanmerking kan komen voor een hogere beslagvrije voet.

 

Het Kabinet ziet wel dat hier een praktisch probleem ligt: een spanning tussen de theorie van de brengplicht en de praktijk van de struisvogel. Zonder de wettelijke brengplicht principieel te wijzigen kondigt de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom in een recente brief van 24 maart 2015 (24515, nr. 300) een aantal maatregelen aan de communicatie iets soepeler moeten laten verlopen. Er komt bij het beslagexploot in plaats van de thans gebruikelijke bijsluiter een door de KBvG ontwikkeld modelformulier ‘Bepaling beslagvrije voet’, dat op heldere wijze de schuldenaar informeert welke informatie hij moet verschaffen voor een juiste vaststelling van de beslagvrije voet. De KBvG zal de gerechtsdeurwaarders aanbevelen de werkprocessen zodanig aan te passen dat zij op twee extra momenten de schuldenaars wijzen op het belang van het aanleveren van de benodigde gegevens. Het Rijk ontwikkelt daarnaast een praktische tool op basis waarvan burgers snel en met beperkte informatie (bij benadering) hun beslagvrije voet kunnen berekenen. Zo kunnen zij eenvoudig zien of verdere actie wenselijk is. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal samen met de KBvG meer ruchtbaarheid geven aan jurisprudentie waarin duidelijkheid is gegeven over hoe met de vaststelling van de beslagvrije voet moet worden omgegaan. Dit gaat bijvoorbeeld over het buiten het beslag laten van reële onkostenvergoedingen. De staatssecretaris van SZW gaat tenslotte met diverse overheidsorganisaties bespreken hoe de uitvraag van de - voor de vaststelling van de beslagvrije voet noodzakelijke - gegevens uniform vorm gegeven kan worden.

 

Een ander punt van zorg zijn de aanhoudende signalen over incassobedrijven die zich niet houden aan de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) die per 1 juli 2012 een wettelijke staffel invoerde ter maximering van de buitengerechtelijke incassokosten. Incassobedrijven worden ingeschakeld door opdrachtgevers en daarom is met VNO-NCW en MKB Nederland bezien hoe de voorlichting over incasso kan worden geïntensiveerd. De overheid én de koepelorganisaties hebben als opdrachtgevers een evident belang bij een maatschappelijk verantwoorde incasso. Via voorlichting zal worden getracht om de opdrachtgever, die het incassobedrijf inschakelt, bewust te laten kiezen voor een incassobureau dat voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen, zoals het correct hanteren van de maximum tarieven en het daarover correct informeren van opdrachtgever én debiteuren. Een vrijwillig incassokeurmerk (zelfregulering) kan daar volgens de Staatssecretaris onderdeel van zijn. Het contracteren van een incassobureau maakt vaak deel uit van het inkoopproces. Voorafgaand aan het contracteren wordt de inkoopbehoefte vastgesteld, de markt verkend en een aanbesteding ingericht en uitgevoerd. Het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo biedt op haar website een marktdossier Incassodiensten, met een beschrijving van de markt en specifieke aandachtspunten voor de inkoop. De samenwerking wordt ook gezocht met websites en organisaties die burgers en bedrijven met schulden helpen of burgers en bedrijven waarschuwen tegen malafide praktijken (zoals fraudemeldpunten). Burgers en bedrijven die benaderd worden door een incassobureau moeten beter op de hoogte zijn van de rechten en plichten die zij hebben en moeten gewaarschuwd zijn tegen malafide praktijken.

 

Last modified on donderdag 30 april 2015 05:56

Leave a comment