Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

zondag 29 maart 2015 17:29

Schuldsanering via een 'short cut'

Geschreven door  G. Lankhorst
Rate this item
(1 Stem)

Eind januari 2015 heeft Recofa ingestemd met een ruimer beleid met betrekking tot de vereenvoudigde beëindiging van een schuldsaneringsprocedure. Een gemotiveerd verzoek om een vereenvoudigde afwikkeling kan door de bewindvoerder worden gedaan na minimaal een jaar als niet waarschijnlijk is dat een volledige looptijd in dit geval zinvol is. Artikel 354a lid 1 Fw formuleert het eigenlijk heel algemeen: “een beredeneerde verklaring van de bewindvoerder omtrent de vraag of redelijkerwijs niet de verwachting bestaat dat de schuldenaar op zodanige wijze aan zijn verplichtingen kan voldoen dat voortzetting van de schuldsaneringsregeling gerechtvaardigd is”.

 

Het nieuwe beleid komt erop neer dat voortaan standaard na een jaar zal worden bekeken of er in de resterende looptijd van de schuldsanering enige aflossingscapaciteit van belang is te verwachten. Indien dat niet het geval is, en indien de schuldenaar zich goed aan de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling heeft gehouden, dan kan de zaak met een schone lei worden beëindigd op de grondslag van artikel 354a Fw. Een standaard-check na een jaar houdt vermoedelijk in dat er afzonderlijk aandacht aan besteed moet worden in de periodieke verslaglegging door de bewindvoerder en dat daarnaar expliciet gevraagd gaat worden. In feite staat dit min of meer reeds verwoord in de bestaande Recofa-richtlijn 1.7 sub d (“De bewindvoerder vermeldt in zijn verslaglegging of het vereenvoudigde traject als bedoeld in artikel 354a lid 1 Fw kan worden doorlopen), maar de invulling daarvan zal dus actiever worden. De Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp zal in samenwerking met Recofa een tekst in de nieuwsbrief en op de website publiceren. Hoogstwaarschijnlijk zullen ook de Recofa- richtlijnen op dit punt worden geactualiseerd.

De (voormalige) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie had in zijn beleidsbrief bij de tiende Monitor Wsnp (brief van 4 augustus 2014, TK 2013-2014, 33750 VI, nr. 135, blz. 6) de suggestie gedaan om het bestaande zeer terughoudende beleid bij een vereenvoudigde schuldsanering enigszins te liberaliseren. Dit zou moeten voorkomen dat schuldsaneringen met (aantoonbaar) lege boedels bij wijze van automatisme en onnodig de volle looptijd van drie jaar zouden moeten blijven uitzitten. Het leidt tot snellere insolventieprocedures en minder tijdsbelasting voor bewindvoerders en rechters. Ook vanuit het oogpunt van de schuldeisers bezien kan er geen bezwaar zijn, want aanleiding is nu juist dat in dit type zaken ook een volledige looptijd niet meer afloscapaciteit zou hebben gegenereerd.

De Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp heeft dit thema vervolgens onder de aandacht van (en op de agenda van) de landelijke Recofa-vergadering weten te krijgen. Het is bijzonder te noemen dat de rechtbanken in dit termijnvraagstuk toch vrij snel op een lijn zijn gekomen. Uiteraard moet nu even worden afgewacht hoe dit nieuwe beleid concreet gaat uitpakken, maar het resultaat lijkt in elk geval bemoedigend. De nieuwe vergoedingensystematiek in de Wsnp bewindvoering per 1 oktober 2013 speelt in dit vraagstuk ook wel een rol. Want lege schuldsaneringsboedels zorgen er per definitie voor dat de Raad voor Rechtsbijstand – omdat het salaris niet in de boedel aanwezig is – de volledige bewindvoerdersvergoeding vanuit gemeenschapsgeld als subsidie moet betalen. Een prikkel om dat drie lang te laten duren kan niet goed worden verdedigd, als dat het rechtsbestel onnodig belast en als ook een schuldeiser daar niet beter van wordt.

Last modified on dinsdag 31 maart 2015 06:33

Leave a comment