Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

dinsdag 20 januari 2015 13:50

Zorgen

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

Afhankelijk van uw 'mindset' zal u bij de titel van deze bijdrage bij het woord 'zorgen' gedacht hebben aan ofwel een zelfstandig naamwoord ofwel een werkwoord. Het is opvallend dat een en hetzelfde woord, afhankelijk van de functie in een zin, twee bijna diametraal andere betekenissen kan hebben. Zorgen als werkwoord draagt als inhoud met zich mee 'letten op', 'ontfermen', 'oppassen' of 'besturen' (en er zullen ongetwijfeld nog een heleboel andere synoniemen zijn te bedenken). Voorbeelden van het gebruik zijn 'Een moeder zorgt voor haar kind', 'mensen zorgen voor elkaar'. Maar ook: de politie zorgt voor handhaving en een overheid zorgt voor haar inwoners. Het zijn positieve betekenissen van het woord zorgen. Daar staat tegenover het woord zorgen als zelfstandig naamwoord. Een moeder heeft zorgen om haar kind, mensen hebben zorgen om hun veiligheid. Het woord zorgen draagt hier de betekenis mee van 'kommer', 'leed' en 'smart'. In het geval van beschermingsbewind moet momenteel de vraag gesteld worden of de taak van de gemeenten met betrekking tot 'zorgen' betekent dat zij zorgen voor hun kwetsbare inwoners of dat de kwetsbare inwoners (financiële) zorgen geven voor hun gemeenten. Op dit moment moet de conclusie zijn dat er diverse gemeenten zijn in Nederland (maar gelukkig niet allemaal!) die de kwetsbaren in hun gemeente vooral zien als een bron van financiële zorgen. Dit heeft tot gevolg dat zij afstand nemen van het zorgen voor de kwetsbaren in hun gemeente.

 

De wetgever heeft bepaald dat de overheid, en in het bijzonder de gemeentelijke overheid, moet zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving. Daarom ligt de uitvoering en toekenning van bijvoorbeeld de (bijzondere) bijstand bij de gemeente(raad). In het 'Besluit curatoren, bewindvoerders en mentoren' staat: “[...] Indien de betrokkene de kosten van de beloning zelf niet kan dragen komen die kosten in aanmerking voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.[...]. Een fait accompli waar niet alle gemeenten in Nederland zich voetstoots bij neerleggen. Nu het nieuwe kalenderjaar weer is begonnen verzoeken de beschermingsbewindvoerders voor de bewinden waarin zij zijn aangesteld aan de gemeenten van de rechthebbenden om vergoeding van deze noodzakelijke kosten van bestaan. Bij veel gemeenten volstaat daarvoor overlegging van (dezelfde) beschikking (als vorig jaar) voor toekenning van het basisbedrag ad € 111,42 (met overlegging van de recente uitkeringsspecificatie). Grondslag hiervoor is nogmaals het 'Besluit curatoren, bewindvoerders en mentoren' dat zegt: “[...]De reeds uitgesproken curatelen, bewinden en mentorschappen vallen met ingang van 1 januari 2015 automatisch onder de jaarbeloning voor standaardwerkzaamheden[...]”.
Voor de toekenning van het eventuele hoger tarief in verband met het feit dat sprake is van schuldenbewind verzoeken zij, terecht, om een afschrift van de toekenning door de rechtbank van de hogere jaarbeloning. Probleem is daarbij wel dat het 'Besluit curatoren, bewindvoerders en mentoren' pas is gepubliceerd op 4 november 2014 en daarmee toen pas bekend is geworden hoe omgegaan wordt met bestaande gevallen. Natuurlijk kunnen de rechtbanken in zo'n korte tijd niet voor alle bestaande gevallen deze beslissing afgeven, de aantallen zijn hiervoor eenvoudigweg te groot. Het betreft namelijk waarschijnlijk ca. 70.000 schuldenbewinden. Dit aantal is het het conservatief geschatte aantal bestaande schuldenbewinden dat ca. 41% van het aantal actieve bewinden betreft.

Wat echter het echte grote probleem is dat er gemeenten zijn die als voorwaarde stellen voor het in behandeling nemen van het gehele verzoek bijzondere bijstand dat de beslissing reeds moet zijn afgegeven. Indien dit niet is bijgevoegd bij het verzoek geven zij wel, zoals het natuurlijk bestuursrechtelijk is vereist, een hersteltermijn. Het treurige is alleen dat de hersteltermijn slechts 7 dagen bedraagt en dat bij gebreke hiervan de gehele aanvraag bijzondere bijstand, dus inclusief het standaardtarief niet in behandeling wordt genomen. Inmiddels is er een gemeente die dit besluit aan rechthebbenden bij wie sprake is van schuldenbewind hebben afgegeven. Ja ja, in drie weken tijd heeft de gemeente een reactie, kenbaarmaking van een hersteltermijn en melding dat verzoek niet in behandeling wordt genomen, afgegeven! Bezwaar en beroep is natuurlijk mogelijk en zal ook plaatsvinden, maar de vraag is natuurlijk wat de overweging is van een gemeente om bij de kwetsbaren in haar gemeenten, de kosten die zij verantwoordelijk is te dragen probeert op deze wijze administratief te ontduiken. De termijnen zijn rekenkundig onmogelijk na te komen (er zaten in de 19 dagen die de gemeente nodig had voor het stellen van de termijnen, alleen al 6 weekenddagen, waardoor effectief 13 kantoordagen overblijven waarvan door de gemeente al 6 dagen waren 'geconsumeerd' voor ontvangst, opstelling en verzending van de hersteltermijn en het besluit). En daarmee komen wij weer terug bij de introductie van deze bijdrage.

Als het financieel zwaar is voor gemeenten dan mag verwacht worden dat op basis van solidariteit de meest kwetsbaren in een gemeente bij hun overheid kunnen schuilen. Het is onbegrijpelijk dat gemeenten die contre coeur en tegen heug en meug de in een algemene maatregel van bestuur opgelegde verplichting hebben, dit sentiment ventileren door juist bij de kwetsbaren hun gemakkelijkste voordeel te zoeken. Democratie is de bestuurder dichter bij de bewoner brengen, helaas is democratie ook dat de bestuurder dichter bij zijn eigen belang gebracht is bij de beslissingen die hij neemt. Dat er dan mogelijkheid is van bezwaar en beroep voelt als de spreekwoordelijke wassen neus. Het administratief gedrag van gemeenten leidt tot zorgen. Het kan niet gezegd worden dat zorgen in dit geval voor de gemeente geen werkwoord is geweest; zelden hebben (nogmaals: sommige) gemeenten zo hard gewerkt om vooral niet te hoeven doen wat de wet aan hen heeft opgelegd. En dan is 'zorgen' toch weer een werkwoord, alleen anders dan wij met z'n allen voor de kwetsbaren in gedachte hadden.

Last modified on vrijdag 30 januari 2015 14:13

Leave a comment