Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

maandag 15 december 2014 16:18

Verslag van "Schuldenbewind bestaat: en nu?"

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 november 2014 heeft in het NBC het congres plaatsgevonden van “Schuldenbewind bestaat: en nu?”. Op dit congres hebben een vijftal sprekers hun visie gegeven op de status en positie van het schuldenbewind als bestaande figuur binnen het beschermingsbewind. Behandeld zijn de uitgangspunten van het (schulden)bewind, de betekenis van schuldenbewind voor de beroepsgroep, de visie van crediteuren, de visie van Justitie en tenslotte de gevolgen van instelling van het schuldenbewind voor de rechthebbende. Tijdens het congres bleek veel overeenstemming tussen de sprekers voor wat betreft hun visie op de uitgangspunten en bleek tevens dat de aandacht voor de kwaliteit van het werk van de beroepsgroep hoge prioriteit dient te hebben. Daarnaast vond er ook een oproep plaats om de (inter-)collegiale communicatie meer te professionaliseren.

Onderstaand een kort verslag van ieder van de spreekbeurten. 

 

 

I.P. Van Rossen (Modus Vivendi)

Belangrijk onderdeel van de recente wetswijziging van afdeling 19 boek 1 BW is de meer passende omvang van de maatregel op de situatie van de rechthebbende. Als er een lichter alternatief dan de voorgestelde maatregel bestaat, bijvoorbeeld bewind in geval van verkwisting in plaats van curatele dat ook allerlei andere dan financiële gevolgen heeft voor de rechthebbende , dan heeft het lichter alternatief de voorkeur, de maatregel zelf moet bovendien niet verder gaan dan voor het beoogde doel noodzakelijk is. Samen met de beoogde versterking van de betrokkenheid van de directe omgeving moet de zelfredzaamheid meer bevorderd worden. De kwaliteitsverhoging is, en daar dachten alle sprekers hetzelfde over, is een speerpunt van deze wetswijziging. Doordat de wetgever vooral beoogde met de wetswijziging de bestaande praktijk te codificeren zal voor degenen die al meegegroeid zijn met de kwaliteitsinspanningen die de brancheverenigingen de afgelopen jaren voor hun leden hebben ingezet voor hen in de praktijk weinig veranderen. Sterker, het is in het belang van de professionele bewindvoerder dat meer aandacht komt voor de verhoogde kwaliteitscriteria.

 

S. van der Giessen (BPBI)

Namens de branchevereniging hield de heer van der Giessen een warm pleidooi voor de tot op heden door de branchevereniging (met inmiddels meer dan 375 leden) geleverde inspanningen rondom kwaliteit van de uitvoering. Een kleine primeur ontvingen de aanwezigen met zijn mededeling dat de branchevereniging op dit moment bezig is speciaal voor de schuldenbewinden een kwaliteitsreglement op te stellen. Hoewel dit reglement nog in de voorbereiding is kon al wel gezegd worden dat overwegingen die voor het BPBI op dit moment meespelen voor de uitvoerbaarheid van schuldenbewind op NEN-certificering, minimaal HBO-opleiding en het hebben van enige jaren ervaring. Uit de zaal kwam de opmerking dat het risico vermeden moet worden dat het BPBI té gesloten criteria ontwerpt waardoor niemand nog toegang heeft tot de uitvoering van schuldenbewinden.

Naast bovenstaande melding besprak de heer van der Giessen de grote druk op de bijzondere bijstand en de aangekondigde hogere beloning voor uitvoering van schuldenbewinden. Daarnaast brak hij een lans voor diverse vormen van samenwerking tussen andere actoren in het veld zoals de NVVK, overleg met crediteuren en de Raad voor rechtsbijstand. Met deze laatste zou dan gewerkt kunnen worden aan een route richting Wsnp, zonder minnelijk traject.

Tot slot opperde de heer van der Giessen de wenselijkheid van een bureau Beschermingsbewind naar voorbeeld van het bureau Wsnp, tegelijk met een financiering van het beschermingsbewind via de Raad voor Rechtsbijstand.

 

R. de Rosa (Lindorff)

Mevrouw de Rosa gaf, als vertegenwoordiger van één van de grootste incassobureau's in Nederland, een visie op beschermingsbewind vanuit het perspectief van de crediteur. Zij gaf met grote nadruk de zorg die zij heeft als crediteur over de wijze waarop sommige beschermingsbewindvoerders hun professie uitvoeren. Te weinig kennis van zaken en te veel op het sentiment waardoor juist de kwetsbaren slecht vertegenwoordigd werden in een situatie waar kennis en kunde vereist is. Beschermingsbewind ontslaat een rechthebbende niet van het nakomen van zijn of haar verplichtingen. Het is de bewindvoerder die daar zorg voor moet dragen zo was haar boodschap. Uit eigen ervaring gaf zij aan dat veelal een kort telefoontje of briefje kan volstaan om een dossier goed te laten verlopen: “Maar dan moet u wel bellen!”. Kortom, communicatie, communicatie, communicatie.

 

G. Lankhorst (Ministerie Veiligheid en Justitie)

De heer Lankhorst vroeg vooral aandacht voor de geschiedenis van de recente wetswijziging en de enorme omvang die het beschermingsbewind inmiddels heeft genomen. Hij gaf daarbij tevens aan dat de wetswijziging ook wel nodig was en dat schuldenbewind niet alleen een aanvullend instrument is in geval van schuldenproblematiek, maar ook de in het minnelijk traject zo vaak ontbeerde, rechterlijke bemoeienis en verslaglegging met schulden heeft geïntroduceerd. Op dit moment ontvangt volgens recent onderzoek, zo'n 49% van de rechthebbenden een of andere vorm van minnelijk schuldhulpverlening. De taak van de beschermingsbewindvoerder is daarbij vooral stabilisatie, de Wsnp is én blijft tweedelijn.

Tot slot zette de heer Lankhorst nog een aantal aanbevelingen van het LOVCK op een rij. Belangrijkste daarvan zijn dat het schuldenbewind in het dictum wordt opgenomen, het opstellen van een plan van aanpak in geval van een schuldenbewind en tenslotte de constatering dat de professionele bewindvoerder nu een bij wet gereguleerde beroepsgroep is, welke ook aan schuldbemiddeling mag doen, waarvan akte!

 

R. Korver (Advocaat te Amsterdam)

Als afsluiting in de lange rij sprekers kwam de heer Korver. Zijn betoog had vooral het effect dat de aanwezigen een strenge spiegel werd voorgehouden: “Er is werk aan de winkel, U doet uw werk niet goed! U gaat met uw collega's om op een wijze die bij andere beroepsgroepen als klachtwaardig gedrag zou worden bestempeld. U heeft de verplichting zich te committeren aan hoogwaardige kwaliteit, want het toezicht van de kantonrechters is, alleen al door de grote hoeveelheid dossiers per rechter (1:10000!), flinterdun.” Het waren rake observaties die de zaal aan het denken brachten. Het pleidooi dat de heer Korver gaf voor het instellen van een tuchtrechtspraak om dat doel te bereiken lijkt misschien wel een erg streng middel, maar het is vooral bedoeld de zwakke broeders te bewegen tot (veel) betere kwaliteit.

Samenvattend:

Meer kwaliteit

Meer duidelijkheid, maar wel meer toezicht

Verbeterde professionaliteit

Let op uw taken!

 

 

 

Last modified on dinsdag 23 december 2014 22:19
More in this category: Intimiderende schuldenaar »

Leave a comment