Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

vrijdag 28 november 2014 21:00

Wettelijke rente zakt naar 2%

Geschreven door  G. Lankhorst
Rate this item
(0 stemmen)

Goed nieuws voor (particuliere) debiteuren: de boete op te laat betalen wordt nog iets minder hoog. De ministerraad heeft op 7 november 2014 ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor consumententransacties van de geldende drie procent naar twee procent. Deze wijziging gaat per 1 januari 2015 in. De vergoeding voor de schade, veroorzaakt door de vertraging in de voldoening van een geldsom, is bij algemene maatregel van bestuur gefixeerd op een vast percentage van die geldsom over de tijd dat de schuldenaar in verzuim verkeert (zie art. 6:119 BW). Deze zogenaamde wettelijke rente wordt jaarlijks of halfjaarlijks door de overheid vastgesteld via een algemene maatregel van bestuur.

 

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als de schuldenaar een betalingsachterstand heeft. Onder het oude Burgerlijk Wetboek stond dit onderwerp bekend als de “moratoire interessen”: de rentevoet op geldleningen die verschuldigd was bij uitstel (Latijn: mora) van betaling. Dit Latijnse woord zien we overigens ook terug in het “moratorium” van artikel 287b Fw: het uitstel door middel van een afkoelingsperiode.

Er zijn twee soorten wettelijke rente: De wettelijke rente voor handelstransacties, en de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Handelstransacties zijn alle transacties tussen ondernemingen en overheidsorganisaties. Deze rente geldt ook bij transacties tussen verschillende ondernemingen en transacties tussen verschillende overheidsorganisaties. Deze zogenaamde wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) is dus verschuldigd wanneer een handelsovereenkomst niet tijdig wordt nagekomen, en die rente blijft ongewijzigd op 8,25%. Het tweede type wettelijke rente - dat dus nu tot 2% wordt gereduceerd - geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument is betrokken. De wettelijke rente volgt de marktontwikkelingen, en dit reductiebesluit is derhalve niet zozeer ingegeven door overwegingen van consumenten- of debiteurenbescherming, laat staan dat men wanbetaling aantrekkelijker wil maken.

Naast wettelijke rente bestaat ook nog contractuele rente. Contractuele rente is rente die een schuldeiser vastlegt in de algemene voorwaarden of in een overeenkomst met de schuldenaar. Als deze tussen contractspartijen onderling overeengekomen rente lager is dan de wettelijke rente, wordt deze vervangen door de wettelijke rente, die als een minimum geldt. Als er geen contractuele rente is afgesproken, geldt de wettelijke rente. Maar samen een hogere rente bij te late betaling afspreken is toegestaan.

Op de website van De Nederlandsche Bank is de hoogte van de wettelijke rente te raadplegen. De rentepercentages van de wettelijke rente kunnen elk half jaar veranderen, en vertonen de afgelopen jaren een constant dalende tendens.

Last modified on vrijdag 28 november 2014 21:03

Leave a comment