Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

zondag 12 oktober 2014 09:30

Het Europees Bankbeslag: EU-Verordening grensoverschrijdende incasso (“cross-border debt recovery”)

Geschreven door  G. Lankhorst
Rate this item
(0 stemmen)
 

Binnen de Europese Unie (EU) gelden in de lidstaten verschillende regels als het gaat om het leggen van beslag op het vermogen van een schuldenaar, teneinde zekerheid te zoeken voor verhaal van een vordering. In Nederland kan een schuldeiser relatief eenvoudig (conservatoir) beslag leggen op een bankrekening van zijn schuldenaar. De schuldeiser dient daartoe een verzoekschrift in bij de rechter, die vervolgens verlof kan verlenen tot het leggen van het ‘bankbeslag'. Na verlening van het verlof van de president van de rechtbank dient de schuldeiser binnen afzienbare tijd een hoofd (bodem)procedure te starten, waarin de rechter inhoudelijk kan oordelen over het onderliggende geschil. 

 

Door het toenemende handelsverkeer binnen de Europese Unie krijgen ondernemingen – en niet alleen de grote of middelgrote – regelmatig te maken met grensoverschrijdende vorderingen die onbetaald blijven. Bij het leggen van beslag over de grens zijn er allerlei onzekerheden, niet alleen feitelijk maar ook juridisch, door alle verschillende rechtstelsels. Voor het treffen van grensoverschrijdende beslagmaatregelen, moet dan vaak ook nog eens in het buitenland worden geprocedeerd, en dat kost weer veel tijd en geld, hetgeen soms niet in verhouding staat tot het belang van het geschil. 

 

De Europese Commissie ziet in deze stand van zaken een belemmering voor een optimaal vrij verkeer van personen, diensten en goederen. De mogelijkheden om beslag te leggen op bankrekeningen worden daarom vanaf januari 2017, als gevolg van een nieuwe Europese Verordening die op 15 mei 2014 is gepubliceerd, aanzienlijk groter. De verordening maakt het voor schuldeisers mogelijk om in grensoverschrijdende zaken binnen alle EU-lidstaten op vereenvoudigde wijze beslag te leggen op banktegoeden van een schuldenaar. Vanaf 18 januari 2017 wordt het mogelijk via de zogenaamde European Account Preservation Order (EAPO) een Europees conservatoir bankbeslag te leggen.

 

In de eerste plaats wordt op basis van de nieuwe EU-verordening de nationale rechter die bevoegd is te oordelen over een vordering in de op het beslag volgende bodemprocedure, ook bevoegd voor het verlenen van verlof voor een EAPO-bankbeslag in een andere lidstaat, indien sprake is van een buitenlandse schuldenaar en/of buitenlandse bankrekeningen. Het door de nationale rechter verleende verlof is vervolgens zonder extra formaliteiten uitvoerbaar in de andere  lidstaat. De schuldeiser moet in zijn beslagverzoek wel aannemelijk maken waarom zijn vordering in een gerechtelijke procedure voor toewijzing gereed ligt, en tevens aannemelijk maken dat een reëel gevaar aanwezig is dat de tegoeden op de bankrekening niet veilig zijn als verhaalsobject. 

 

Indien de schuldeiser niet weet waar de schuldenaar bankiert, kan ook een verlof worden verzocht. De schuldeiser kan de nationale rechter dan verzoeken om informatie op te vragen bij de Europese Banken over de bankrekeningen van de schuldenaar. Onder de thans geldende Nederlandse wetgeving is dit niet mogelijk en kan slechts beslag worden gelegd wanneer de schuldeiser weet bij welke bank de schuldenaar bankiert.

 

Het is geen richtlijn maar een verordening en dat betekent dat de Europese Commissie voor het zwaarste regulerende middel heeft gekozen dat rechtstreekse werking zal hebben in onze nationale rechtsorde. De doorwerking is dus niet meer afhankelijk van een implementatiewet van de Nederlandse wetgever. Dat neemt niet weg dat er wellicht nog wel een uitvoeringswet gemaakt zal moeten worden om de aansluiting met de bestaande regelgeving naar behoren te laten verlopen. Afgewacht moet worden hoe deze nieuwe mogelijkheden en bijbehorende risico's zullen uitpakken in de rechts- en bancaire praktijk. Het is echter duidelijk dat deze EU-verordening de kans zal vergroten dat grensoverschrijdende vorderingen  sneller en eenvoudiger kunnen worden geïncasseerd, en dat debiteuren zich dus minder gemakkelijk achter landsgrenzen kunnen schuilhouden.

 

-------------------------------- 

Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken.

 

Last modified on vrijdag 17 oktober 2014 07:43

Leave a comment