Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

woensdag 30 juli 2014 21:08

Bent U bonafide ?

Geschreven door  G. Lankhorst
Rate this item
(1 Stem)

 

Het scheiden van bokken en schapen is een bijbelse klus die gemakkelijker lijkt dan de heidense opgave om debiteuren te goeder trouw te onderscheiden van debiteuren te kwader trouw. De wetgever helpt een handje door de rechter de kapstok van artikel 288 Faillissementswet aan te reiken. Deze regels bieden een beoordelingskader, maar niet meer dan dat, want ook sinds de aanscherping in de wetswijziging van 1 januari 2008 is het een open norm gebleven. Door de jaren heen is het wettelijke goede trouw-criterium met zeer veel rechtspraak aangevuld en ingevuld. Geen wonder, want de goede trouw is de meest gespierde poortwachter van de Wsnp. Het goede-trouwcriterium wordt gezien als de belangrijkste factor in een eventuele afwijzing van een schuldsaneringsverzoek.

 

Nu richt de aandacht zich meestal op de inhoudelijke kant van de goede trouw, te weten de concretisering van deze materiële norm. Als 50% van de schuldenlast van consumptieve herkomst is, is dat dan nog aan te merken als te goeder trouw ? Maakt het uit als die schulden alweer zes jaar geleden zijn ontstaan toen de schuldenaar nog een spilzieke partner had ?  Is een drie jaar oude boete van het CJIB van € 1000,- (inclusief verhogingen) al fataal voor wie toelating vraagt met een schuldenlast van € 30.000,- ? Maakt het daarbij iets uit als die boete € 2000,- bedroeg maar dat de helft daarvan met moeite is afgelost ? Moet een schuldenaar worden toegelaten die niet werkt, gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, de taal niet machtig is en die weigert om zijn taalvaardigheden te verbeteren met het oog op zijn percentage arbeidsgeschiktheid ? Maakt het daarbij iets uit als het gaat om een schuldenaar van 61 jaar ? In eindeloos gevarieerde casusposities moet de goede trouw steeds verder worden verfijnd en toegepast, in een mate van detail die de wet nooit behalen kan, en nooit behalen moet.

Onderbelicht blijft de formele kant van de goede trouw toets: de rechter kan in vergelijkbare gevallen alleen dan ook vergelijkbaar beslissen, als de informatie omtrent de voorgeschiedenis en het ontstaan en onbetaald laten van de schulden reeds bij het schuldsaneringsverzoek zo juist en volledig mogelijk wordt aangeleverd. Dat bevordert de rechtseenheid misschien nog wel meer dan een uitspraak van de Hoge Raad. Het is daarom goed dat Recofa in overleg met de Raad voor rechtsbijstand nieuwe modeldocumenten heeft vastgesteld ten behoeve van de digitale Wsnp- informatieketen. Deze modellen dienen ertoe de rechter goed in te lichten over de inkomens- en vermogenspositie van de schuldenaar en wat er is voorgevallen bij de minnelijke schuldhulpverlening. En iedereen kent de praktijkmodellen voor de verzoekschriftprocedures bij het dwangakkoord, het moratorium en de voorlopige voorziening.

Het belang van deze procedurele uniformering voor een goede rechtstoepassing wordt soms onderschat. Men ziet een modelformulier / format vaak als een bureaucratische last, een vervelende invuloefening, een rituele rondedans of een gedetailleerde bemoeizucht. Als niet de juiste vragen worden gesteld (of als er teveel vragen worden gesteld) dan kan dat zeker waar zijn. Iedereen ergert zich aan ellenlange enquetes waarbij je bij wijze van spreken na het diner in het restaurant geacht wordt in te vullen of je tevreden was over de kleur van de servet en de hoogte en breedte van de armleuning.
Waar het om gaat is dit: Modellen verminderen het risico dat bepaalde aspecten over het hoofd worden gezien en verbeteren dus de toetsing, bieden tijdwinst, vergemakkelijken digitale ontsluiting en stellen de rechter in staat tot beter en sneller vergelijken met hetgeen eerder in de zaak is gebeurd. Zeker ook als het gaat om de maandelijkse rapportage door de bewindvoerder, waarmee men vaak in een oogopslag kan zien of een bepaald aspect van de zaak – bijvoorbeeld de nakoming van de informatieplicht of de boedelafdracht – op enig moment is gewijzigd.

Last modified on donderdag 31 juli 2014 08:18

Leave a comment