Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

maandag 24 februari 2014 13:27

Top 10 kwaliteitseisen beschermingsbewindvoerders

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

 

Op 29 januari 2014 is het "Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren" gepubliceerd. Dit besluit was reeds aangekondigd bij wetswijzging van art. 435 lid 7 in de "Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap" en werkt in detail uit waaraan een beschermingsbewindvoerder die in meer dan drie zaken is benoemd dient te voldoen inzake zijn bedrijfsvoering en scholing. In het kwaliteitsbesluit is tevens geregeld, indien dit van toepassing is, hoe de werving, de scholing en begeleiding van en het toezicht op de personen door wie hij de taken van een bewindvoerder uitoefent, zijn ingericht. Tenslotte geeft het besluit nadere eisen over hoe de bewindvoerder aantoonbaar moet voldoen aan de zogeheten boekhoudplicht (art. 3:15i BW) en aantoonbaar bevoegd en in staat is een bankrekening te openen conform art. 1:436 lid 4 BW. Per 1 april 2014 zijn de regels voor waarborging van de kwaliteit van beschermingsbewindvoerders van kracht.


De top 10 kwaliteitseisen:

1. De bewindvoerder beschikt over een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor het uitoefenen van taken als bewindvoerder.
2. De bewindvoerder heeft tenminste passende MBO-4 opleiding. De bewindvoerder heeft een passende HBO opleiding in geval van schuldenbewind.
3. De bewindvoerder bevordert de zelfredzaamheid van de rechthebbende en gaat uit van diens levensovertuiging.
4. De bewindvoerder stelt, in samenspraak met de rechthebbende, een doelstelling van het bewind op en legt dit vast.
5. De bewindvoerder heeft een klachtenregeling
6. De bewindvoerder heeft zorgvuldig opgebouwde dossiers welke tijdig, juist en compleet zijn en bevatten in ieder geval de benoemingsbeschikking, het doel van het bewind en de gemaakte afspraken, tezamen met een boedelbeschrijving.
7. De bewindvoerder werkt volgens beschreven en vastgelegde werkprocessen en heeft waarborgen voor de naleving daarvan. Daarnaast handelt de bewindvoerder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
8. De bewindvoerder heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
9. De bewindvoerder haalt geen voordeel uit zijn werkzaamheden anders dan de beloning die hij hiervoor ontvangt.
10. De bewindvoerder heeft een inzichtelijke en financieel gezonde bedrijfsadministratie en kan een door een accountant opgestelde verklaring overleggen inzake nakoming van de boekhoudplicht. Een accountant onderzoekt jaarlijks of de bewindvoerder voldoet aan de eisen van kwaliteit, administratie en werkprocessen.

 

 

Last modified on dinsdag 25 februari 2014 06:57

Leave a comment