Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

zondag 12 januari 2014 10:44

Top tien wijzigingen beschermingsbewind per 1 januari 2014

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(3 stemmen)

(Gebaseerd op de toespraak van Staatssecretaris Teeven op de ledenvergadering van het BPBI d.d. 13 december 2013)

Op 13 december 2012 vereerde Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie de ledenvergadering van het BPBI met zijn aanwezigheid. Bij die gelegenheid gaf hij een exposé in verband met de toen aanstaande wetswijziging per 1 januari 2014. Hij noemde een tiental punten op die het werk van de bewindvoerder zouden doen veranderen. Op basis van zijn voordracht leest u onderstaand de top tien wijzigingen in het beschermingsbewind per 1 januari 2014 (Met een kleine aanvulling van de auteur dezes).

 

Per 1 januari 2014 de navolgende wijzigingen:

1. Verkwisting of het hebben van problematische schulden is een aparte grond voor onderbewindstelling geworden, de zogenaamde ‘schuldenbewinden’. Tot 1 januari 2014 konden rechters daar verschillend tegenaan kijken. In de wet staat nu dat dit een grond voor beschermingsbewind is.
2. Voortaan kunnen ook zorginstellingen vragen om onderbewindstelling. Dit hoeft dus niet langer via de omweg van het Openbaar Ministerie. Voor schuldenbewinden kunnen ook het college van burgemeester en wethouders om onderbewindstelling vragen. 
3. Het kan zijn dat de bewindvoerder meer te maken krijgen met de familie van de betrokkene. Die mag straks, net als zorginstellingen en het college van B en W, ook vragen om diens ontslag of om opheffing van het bewind.
4. Het bewind kan worden gepubliceerd in het nieuwe curatele- en bewindregister. Voor schuldenbewinden is publicatie verplicht, voor ‘gewone’ bewinden kan de rechter dit beslissen op verzoek van de betrokkene, van de bewindvoerder of ambtshalve. De griffie van de rechtbank verzorgt de publicatie, daar hoeft de bewindvoerder niets voor te doen.
5. Publicatie van het bewind betekent dat schuldeisers van de betrokkene zich doorgaans niet langer kunnen verhalen op het vermogen van de betrokkene, ook niet na afloop van het bewind. De betrokkene kan dus nog wel nieuwe schulden maken, maar hij hoeft ze niet te betalen. De verwachting is dat schuldeisers hierdoor terughoudender zijn met het verkopen op afbetaling.
6. De rechter beoordeelt de geschiktheid van de bewindvoerder. Bijvoorbeeld de Wsnp-bewindvoerder als gelijktijdig beschermingsbewindvoerder. Die mag niet benoemd worden tot beschermingsbewindvoerder. Als Wsnp-bewindvoerder behartigt hij immers de belangen van schuldeisers. Dan kan hij niet tegelijkertijd uitsluitend de belangen van de betrokkene behartigen. Datzelfde geldt voor direct behandelend of betrokken hulpverleners, leidinggevenden, personeelsleden en andere personen van de zorginstelling van de betrokkene. Ook zij kunnen, ter voorkoming van belangenconflicten, geen bewindvoerder worden.
7. In de wet staat niet meer dat bewindvoerder bij voorkeur ook als mentor wordt benoemd. Een combinatie van functies kan efficiënt zijn en kostenbesparend, maar het kan ook handig zijn om de taken te verdelen. De wet spreekt nu geen voorkeur uit. Het is aan de rechter om hierover te oordelen.
8. De wet zegt ook iets over de taken van de bewindvoerder. De bewindvoerder mag straks alles doen wat bijdraagt aan een goed bewind. In ieder geval moet de bewindvoerder ten minste eens in de vijf jaar verslag uitbrengen aan de rechter over de vraag of bewind nog nodig is.
9. De kantonrechter kan inzage verlangen in de administratie van de bewindvoerder, in het kader van zijn inlichtingenrecht. Mocht de bewindvoerder worden ontslagen, dan kan de kantonrechter uw administratie in beslag nemen. Dit overkomt alleen andere bewindvoerders niet degene dit leest. Maar de staatsecretaris meldt het u volledigheidshalve toch. (noot auteur: Punt 9 bestond aanvankelijk uit alleen inzagerecht en punt 10 uit beslagmogelijkheid. Deze heb ik samengevoegd voor het toevoegen van een (nieuw) punt 10.)
10. Schuldbemiddeling voortaan toegestaan.

Kort samengevat:

Top Tien

1. Verkwisting of problematische schulden als toelatingsgrond
2. Zorginstellingen kunnen voortaan vragen om beschermingsbewind voor rechthebbende in spe.
3. Meer bemoeienis van familie (verzoek opheffing of ontslag voortaan mogelijk)
4. Mogelijkheid van publicatie bewind in bewindregister.
5. Publicatie beschermingsbewind geeft bescherming tegen crediteuren
6. Beoordeling geschiktheid bewindvoerder door rechter.
7. Geen voorkeur meer voor bewindvoerder als (gelijktijdig) mentor.
8. Bewindvoerder kan voortaan alles doen wat bijdraagt aan goed bewind.
9. Inzagerecht en beslagrecht administratie bewindvoerder mogelijk voor de rechter
10. Schuldbemiddeling toegestaan.

 

Last modified on zondag 12 januari 2014 13:31

Leave a comment