Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

zondag 29 september 2013 12:48

De stok achter de deur is versterkt!

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

Op 1 oktober 2013 staat één van de belangrijkste veranderingen aan te komen in schuldhulpverlenend Nederland van de afgelopen jaren. Vreemd genoeg trekt de verandering maar weinig aandacht. Op 1 oktober 2013 namelijk treedt het "Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering" in werking. Waarom is dit zo'n belangrijk verandering? Vanaf die datum zullen voortaan álle kosten van de Wsnp integraal voldaan worden vanaf de boedel! In artikel 3 lid 3 van het besluit is de grondslag voor deze verandering te vinden: "[...] Wanneer het aanwezig boedelactief betaling van het salaris niet toelaat, stelt de rechtbank het salaris vast op het hoogste bedrag waarvoor de boedel nog toereikend is.", waarna artikel 5 lid 2 vervolgt met "[...] De bewindvoerderssubsidie is gelijk aan het bedrag van de vergoeding dat overeenkomstig artikel 3, eerste onderscheidenlijk tweede lid, wordt berekend, verminderd met het overeenkomstig artikel 3, derde lid, vastgestelde salaris. " In goed Nederlands: "Alleen als het boedelaktief te gering is om de gehele vergoeding per wsnp-dossier te voldoen, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand nog het restant-gedeelte uit. Indien het boedelaktief hoog genoeg is wordt de volledige zaaksvergoeding uit de boedel betaald!" De Wsnp zal voortaan (vrijwel) alleen nog door de schuldeisers betaald worden! 

 

 

Effect op het minnelijk traject

Het is moeilijk te overzien wat de uitwerking van deze aanpassing precies te weeg zal brengen. Het valt te voorzien dat crediteuren voortaan geen belang meer zullen hebben om, in geval van een spaaropbrengst van gemiddeld € 3000,00  of minder (zijnde namelijk de gemiddelde kosten van een Wsnp-dossier) te weigeren mee te werken aan een minnelijk traject. Er is lang gewacht op deze aanpassing (zie: "De nieuwe vergoedingensystematiek" uit nieuwsbrief februari 2008 en "De schuldenaar geholpen" uit nieuwsbrief  september 2009).

Weigerende crediteuren die niettemin 'vanwege het principe' zullen weigeren in dossiers met lagere opbrengsten zullen een gedegen verhaal moeten kunnen geven in hun verweer. Daarbij is met name belangrijk dat de art. 287a-procedure ('de gedwongen medewerking') een eenvoudig in stelling te brengen instrument is om snel, adequaat en doeltreffend moeilijke dossier op de rit te krijgen, lees: een akkoord te verkrijgen.

Met het besluit is de groep van schuldenaren waarvoor een regeling valt te treffen aanzienlijk uitgebreid en is tevens het argument van een crediteur dat het verschil in opbrengst tussen minnelijk traject en wsnp slechts zeer gering is, aanzienlijk verzwakt. Voortaan is het minnelijk traject ten opzichte van het wsnp-traject aanzienlijk gunstiger dan voor 1 oktober 2013, om precies te zijn minimaal € 3049,52 (incl. BTW) gunstiger!*

 * Erratum: Het eerder op deze pagina weergegeven bedrag ad € 2732,00 is onjuist. Juist weergegeven is het bedrag namelijk € 3049,52, als volgt: € 1220,00 (inclusief BTW) subsidie en 36 maanden € 50,82 (= € 1829,52) (inclusief BTW) salaris bewindvoerder. totaal € 3049,52.

Neveneffecten

Sommige crediteuren zullen, naar mag worden aangenomen, met deze aanpassing niet blij zijn; voortaan moet een schuldsaneringsregeling minimaal € 3049,52 (incl. BTW) opbrengen voordat het zin heeft 'dwars' te gaan liggen. Toch, als schrale troost voor de crediteuren, zij zijn niet de enige die met dit besluit een zure appel opgediend krijgen. Een ander effect van dit besluit is namelijk dat de bewindvoerder Wsnp weliswaar voortaan de zekerheid krijgt dat hij zijn salaris vergoed krijgt, alleen .... wel pas aan het eind van de regeling! Er is geen economisch genie voor nodig om vast te stellen dat dit betekent dat bewindvoerdersorganisatie Wsnp dus de uitvoering van de Wsnp moeten voor-financieren. Als je bedenkt dat de Wsnp een wet van openbare orde is, die nu dus voorgefinancierd wordt door private partijen dan voelt dat toch ongemakkelijk. Niettemin, ze zullen er wel over nagedacht hebben. Én, laten we blij zijn met het effect dat deze regeling gaat hebben op het minnelijk traject; de stok achter de deur heeft nu eindelijk ook wat gewicht.

Last modified on zondag 20 oktober 2013 09:57

Leave a comment