Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

vrijdag 28 juni 2013 07:24

De nieuwe "Aanbevelingen meerderjarigenbewind" (versie 30 mei 2013)

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

credit check 60

Op 30 mei jl. zijn de geactualiseerde “Aanbevelingen meerderjarigenbewind” gepubliceerd door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters). Als verbeterde leesbaarheid van deze aanbevelingen zijn de aanpassingen die zijn opgenomen ten opzichte van de vorige versie opgenomen als blauw-geaccentueerde tekstdelen. De aanbevelingen geven de bewindvoerder een duidelijk handvat voor de wijze waarop de kantonrechter de werkzaamheden van de bewindvoerder bekijkt en beoordeelt, het geeft ook een handvat voor andere belanghebbenden wat verwachtingen zijn die zij mogen hebben over de invulling van het beheer van het vermogen van de rechthebbende. Een aantal onderwerpen zijn in deze 'update' ter hand genomen. De onderwerpen maken duidelijk waar op dit moment de meeste vragen over gaan en welke aanpak de kantonrechter(s) voorstaa(t)(n):

- Privacy
- PGB
- Beleggen
- Toezicht en beloningsstructuur voor niet bij een branchevereniging aangesloten bewindvoerders
- Specificering bijzondere taken
- Verandering bewindvoerder

 

Privacy
Belanghebbenden, inclusief partner en familieleden, worden omtrent medische situaties alleen nog op de hoogte van het feit dát er sprake is van medische stukken in het dossier, maar krijgen geen inzicht in deze stukken. Alleen op speciaal verzoek, en met een afweging tussen eventueel procesbelang en bescherming van de privacy, kan in bijzondere gevallen alsnog inzage worden verkregen.

PGB

"De PGB-inkomsten en –uitgaven vallen onder de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder en curator. De PGB-gelden dienen op een aparte rekening te worden ontvangen en alle mutaties in verband met het PGB dienen vanaf deze rekening plaats te vinden. Uit de rekening en verantwoording dient te blijken hoeveel PGB-gelden er zijn ontvangen en op welke bankrekeningen deze worden ontvangen. Verder dienen te worden overgelegd de verleningsbeschikkingen (waarin de bevoorschotting is geregeld) en de vaststellingsbeschikking (waarin de uiteindelijke aanspraak is vastgelegd). Vorenstaande geldt ook als de rechthebbende een mentor heeft, die feitelijk het PGB beheert. De rekening en verantwoording over het PGB dient te worden afgelegd aan het Zorgkantoor."

Beleggen

Met de toenemende aantallen van personen met vermogen die, hoewel vermogend, toch niet meer in staat zijn dit vermogen (verder) te beheren heeft het LOK op zich genomen specifieker te beschrijven op welke wijze de bewindvoerder dit vermogen dient te beheren en/of beleggen. Het LOK gaat er daarbij van uit dat de bewindvoerder defensief tot zeer defensief belegt. Bij vermogens boven de € 100.000,00 verwacht de kantonrechter dat het saldo over zoveel mogelijk banken wordt verspreid. Het DNB-plafond van de € 100.000,00 garantie is ook hierop doorgesijpeld.

Het LOK geeft daarnaast aan kritisch te kijken naar het feit of de rechthebbende, in geval van vermogensbeheer, niet geconfronteerd wordt met dubbele kosten. Namelijk enerzijds de kosten van een professionele vermogensbeheerder en anderszijds de kosten van het beleggingsfonds. Anderzijds verwacht het LOK ook kennis van de AFM-richtlijnen omtrent risico-profielen.

Toezicht en beloningsstructuur

Uit de aanbevelingen blijkt dat het LOK er van uit gaat dat een bewindvoerder kan verkiezen buiten een lidmaatschap van een branche-vereniging zijn werkzaamheden uit te voeren en tóch volgens geauditeerde normen zijn bedrijfsvoering uitvoert. In de aanbevelingen geeft het LOK aan op welke wijze dit mogelijk is voor de 'branche-vereniging-loze' bewindvoerder en op welke wijze hij of zij dan aanspraak kan maken op een verhoogde vergoedingsstructuur op gelijke wijze als bewindvoerders die wel zijn aangesloten bij een branche-vereniging. Een grote stap vooruit!

Specificering bijzondere taken

Er zijn altijd discussies en onduidelijkheden geweest over welke taken de bewindvoerder geacht wordt altijd uit te voeren en welke taken bijzondere werkzaamheden zijn. In de aanbevelingen is daarom een lijst van bijzondere werkzaamheden opgenomen waarin deze bijzondere werkzaamheden staan. In de nieuwe lijst is daar aan toegevoegd de voorbereidende werkzaamheden die verband houden met problematische schuldsituaties en (op gelijke wijze als het NVVK-model) stabilisatie-trajecten die toeleiden tot het minnelijk of wettelijk traject.

Verandering van bewindvoerder

In de nieuwe aanbevelingen geeft het LOK aan op welke wijze zij verwacht dat professionele bewindvoerders omgaan met het veranderen van bewindvoerder. Overleg tussen nieuwe en oude bewindvoerder, inclusief een schriftelijke toelichting van de oude bewindvoerder waaruit het gevoerde overleg blijkt. Een toelichting op de uitbreiding van de aanbevelingen op dit punt ontbreekt maar kan vermoed worden te liggen in het feit dat het 'hoppen' van de ene bewindvoerder naar de andere niet a priori in het belang is van het beheer van het vermogen van de rechthebbende en om die reden zo veel mogelijk vermeden dient te worden.

Conclusie

De aanbevelingen geven in toenemende mate handvatten voor de bewindvoerders en belanghebbenden. Inmiddels is de hoeveelheid aanbevelingen een substantieel handboek geworden dat een praktische handreiking geeft. De woordkeuze "aanbeveling" is altijd subtiel geweest en voor handhaving vatbaar. Duidelijk is wel dat de aanbevelingen zich transformeren naar gezaghebbend en dat zullen voortzetten naarmate individuele kantonrechters daar minder en minder van afwijken.

Last modified on zondag 30 juni 2013 13:12
More in this category: « “I'm not a crook”

Leave a comment