Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

DNA

Onze missie

 

 

Onze missie is schuldenproblematiek een plaats geven in de samenleving en hierin op  toonaangevende manier een centrale positie in nemen. Met kwalitatieve producten en diensten, én op mensgerichte wijze oplossingen hierin bieden. Een innovatief kenniscentrum zijn voor gemeenten, organisaties en mensen en voor hen effectieve producten en diensten aanbieden. Een bron zijn van ideeën om mogelijkheden te zien en te ontwikkelen. En vanuit eigen kracht samenwerkingsverbanden aangaan met verantwoordelijke organisaties zodat er op juiste wijze ingespeeld kan worden op vragen binnen de financiële sector.

 

Onze visie

Ons bedrijf is meer dan een bedrijf in wat we doen en wie we zijn. We zijn een gemeenschap met onze cliënten, crediteuren, partners, medewerkers en ambassadeurs. We geloven in een samenleving die gericht is op verantwoordelijke mensen die zoveel mogelijk vanuit zelfstandigheid samen werken, delen en leven. Wij committeren ons daarbij naar de principes van de Yokahama Verklaring uit 2010. Wij zien een verschuiving optreden waarin mensen en organisaties  hun verantwoordelijkheid willen nemen om financiële problemen te overbruggen, naar maatwerk oplossingen willen zoeken terwijl de mogelijkheid hiervoor veelal ontbreekt. Wij zien mogelijkheden om die toekomst te creëren. Wij zijn ervan overtuigd dat het benutten van talenten van mensen zin geeft, onontbeerlijk voor herstel,  toekomstvisie en zelfredzaamheid. Wij geloven daarom niet alleen in het aanbieden van oplossingen, wij zorgen voor mensen in de meest brede zin van het woord, zodat zij een financiële, gezonde toekomst tegemoet gaan en gaan partnerschap aan voor de lange termijn.

 

Onze kernwaarden

 

Bij Modus Vivendi gedragen we ons volgens een bepaalde overtuiging,

vastgelegd in drie kernwaarden: hét DNA van onze organisatie.

 

1. D = Dienstbaar

Dienstbaar zijn en geweldige dienstverlening leveren, betekent bij

Modus Vivendi gastvrij zijn en klaar staan voor anderen. Het betekent

ook luisteren en oog hebben voor details. We kennen onze cliënten door

en door en spelen in op hun wensen. Waarbij we hun verwachtingen

hopen te overtreffen.

 

2. D = Drive

Onze bevlogen teams bestaan uit leden die elkaar respecteren,

waarderen en aanvullen. Samen bepalen we de aanpak en ideeën

voeren we samen uit. Iedereen krijgt daarvoor evenveel eer. Het doel

van een team is om succes te behalen, waarbij het belang van het team

altijd voorop staat.

 

 

3.  D = Duurzaam

We geloven niet alleen in vooruitgang als dé manier om te verbeteren.

We streven er continu naar. Door kritisch naar onze prestaties en

werkwijzen te kijken, willen we vooruitlopen op de wensen van onze

cliënten.

 

Deze missie, visie en kernwaarden zijn de basis voor elk onderdeel en

elke medewerker van Modus Vivendi. Ook voor Modus Vivendi zijn ze

richtinggevend voor de toekomst.

 

Wij hechten aan een transparante organisatie die ook conform heldere

maatschappelijke richtlijnen en besluiten haar organisatie vorm geeft.

Onderdeel daarvan is ook onze medewerking en conformering aan

audits, certificering en vergunningen voor het kunnen doen van dit werk. 

Het beloningsbeleid van onze medewerkers is daarmee conform.

 

Soms is klagen nodig

Niemand is onfeilbaar. Als wij iets doen waarvan u vindt dat wij een fout hebben gemaakt of dat anders had gemoeten dan heeft u gelegenheid daarover te klagen via onze klachtenprocedure. Deze procedure zorgt voor een snelle en professionele afhandeling van eventuele klachten over Modus Vivendi of een van onze medewerkers.

Als u een klacht heeft dan kunt u deze schriftelijk opsturen onder vermelding van 'klachtenprocedure'. U ontvangt van ons een bevestiging van de ontvangst van deze klacht binnen 5 dagen. Ook zal, in geval van een bewindvoering, een kopie van uw klacht naar de rechtbank worden verstuurd. Modus Vivendi zal er in principe voor zorgen dat klachten binnen 6 weken worden afgehandeld.
Voordat u overgaat tot het indienen van een klacht willen we u verzoeken om de klachtenprocdure goed door te nemen. U kunt een afschrift van onze klachtenprocedure:

 

hier downloaden indien sprake is van beschermingsbewind.

en

 hier downloaden indien sprake is van Wsnp.