Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

woensdag 28 november 2012 14:33

Bezuiniging; zelfs de goedheiligman moet eraan geloven

Geschreven door  V.T.Raats
Rate this item
(1 Stem)

 

Sombere economische vooruitzichten
Nu in een aantal kleine gemeenten de intocht van de goedheiligman al niet meer kon worden bekostigd, lijken de gevolgen van de economische crisis zich nu zichtbaarder dan ooit te manifesteren. Daar waar burgers jong en oud,  in het verleden nog konden rekenen op een kapitale injectie van overheidswege, blijkt thans dat de organisatie en bekostiging  van een ‘traditionele gewoonte,’ voor rekening van de toch al armlastige middenstand komt.


Ondanks alternatieve oplossingen zoals in Boxmeer, waar, tegen een vergoeding van 25 euro een heuse zwarte piet kan worden ‘geadopteerd,’  een intocht alsnog kon plaatsvinden, blijven gemeenten en lokale middenstand  geconfronteerd worden met toenemende zorgen en kosten.
Immers, op onverklaarbare wijze blijkt het aantal zieke agenten in den lande te zijn gestegen naar een recordpercentage van 11 procent, waardoor de organisatie en veiligheid van een sinterklaasintocht nauwelijks kan worden gewaarborgd en winkeliers wegens het wegblijven van ‘extra bezoek’ aan het winkelcentrum, welkome omzet mislopen.

Door schrappen, koopkracht vergroten
Hoewel Nederlanders als gevolg van de economische situatie massaal de hand op de knip zijn gaan houden en verstandig met hun geld om (moeten) gaan, heeft dat ook geleid tot een onwenselijke situatie, waarbij de economie niet of nauwelijks wordt ‘gestimuleerd.’
Ofwel, er zou nu feitelijk meer geconsumeerd moeten worden. Door het oorspronkelijke regeerakkoord voor 2013 aan te passen heeft  premier Rutte  onder druk van zijn VVD-achterban, inmiddels pogingen gedaan om de koopkracht enigszins te bevorderen.
Zo is onder meer het voornemen tot invoering van  inkomensafhankelijke zorgpremie uit het oorspronkelijke regeerakkoord gehaald. Dat geldt eveneens voor de afschaffing  van de zorgtoeslag, verlaging  van de tweede en derde belastingschijf en verlaging van de vierde belastingschijf om wijzigingen in de hypotheekrenteaftrek te compenseren.

Het nieuwe plan van Rutte
Nadat premier Rutte het volk zijn excuses had aangebonden wegens de ontstane ‘verwarring’ is het aangepast regeerakkoord er wat gunstiger uit komen te zien. 
De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 euro, de arbeidskorting wordt afgebouwd naar nul voor de hogere inkomens (vanaf 110.000 euro per jaar), de derde belastingschijf wordt verlengd, algemene heffingskorting wordt in de tweede en derde schijf afgebouwd met 3 procent en tot slot de algemene heffingskorting wordt met 160 euro verhoogd en van de arbeidskorting met 300 euro. Op aandringen van de PvdA  wordt er 250 miljoen beschikbaar gesteld om de WW en de versoepeling van het ontslagrecht te verzachten.

Paniekvoetbal
Onzekere tijden, waarin het regeerakkoord verhoudingsgewijs in korte tijd sneller wijzigde dan de samenstelling van het nationaal elftal tijdens een interland, maken mensen angstig en letterlijk ziek.
Dit ‘paniekvoetbal’ kan mogelijk een van de oorzaken  zijn van een toename van ziekteverzuim  in bepaalde beroepsgroepen.  Immers,  aangetoond is dat geldzorgen mensen ziek maakt en dat mensen daardoor onvoldoende geconcentreerd zijn op hun werk. Dat laatste kan dan weer leiden tot ontslag.

Het Nibud publiceerde onlangs een onderzoek dat heeft uitgewezen dat de door werkgevers gemelde oorzaken van financiële problemen bij een werknemer divers zijn.  De voornaamste oorzaak van financiële problemen bij werknemers is volgens de werkgevers een verandering in de relationele sfeer, bijvoorbeeld een echtscheiding (67 procent).  Voorts geeft 60 procent van de werkgevers aan dat  er sprake is van overbesteding doordat de betreffende werknemers op te grote voet leven of slordig zijn in het voeren van  hun eigen financiële administratie (55 procent). Tot slot geeft meer dan de helft van de werkgevers aan dat een gebrek aan vaardigheden een oorzaak van het probleem is.

Tijd is (veel) geld
Uit het onderzoekt blijkt onder meer dat  regelmatige ziekmelding, concentratieproblemen en zelfs fraude of diefstal hier tekenen van kunnen zijn. Loonbeslag is het meest genoemde teken van financiële problemen.  Het onderzoekt wijst voorts uit dat 79 procent van de ondervraagde bedrijven werknemers met financiële problemen heeft, waarvan  75 procent  te maken heeft met loonbeslagen, die ieder minimaal een uur verwerkingstijd kosten.  Met het verwerken van een loonbeslag is de salarisadministratie bovendien doorgaans één tot drie uur bezig.
Daarnaast zien werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon. Kortom, steeds meer bedrijven zijn betrokken geraakt bij de financiële problemen van hun personeel en kampen met vergaande financiële gevolgen voor de eigen organisatie.
Het ziekteverzuim ten gevolge  van financiële problemen wordt door de helft van de werkgevers geschat op negen dagen of meer. Het verlies aan productiviteit schat de helft van de deelnemers aan het onderzoek in op zeker 20 procent. Bij een fulltimebaan komt dat neer op één dag per week waarop de werknemer niet productief is, hetgeen het bedrijfsleven in totaal tientallen miljoenen per jaar kost.
Kwetsbaar
In het licht van bovenstaande zou het dus best zo kunnen zijn dat dat de oorzaak is van het toenemende ziekteverzuim onder agenten. Zijn deze dienders van de wet met hun salaris in de range schaal  6 tot 8, een kwetsbare beroepsgroep geworden?
Een lichtpuntje is dat het Nibud het aangepaste regeerakkoord heeft doorgerekend en dat zij tot de conclusie is gekomen dat  de koopkrachtdaling voor midden en lage inkomens  veel minder groot is dan in eerdere berekeningen werd gesuggereerd. De voornemens van het nieuwe kabinet kunnen leiden tot een koopkrachtverlies van maximaal 16 procent.
De meeste tweeverdieners gaan er op vooruit, ongeacht of ze kinderen hebben. Het Nibud stelt dat pas wanneer het inkomen hoger wordt dan 75.000 euro per jaar, er een koopkrachtdaling te zien is. Een stel dat 75.000 euro en 30.000 euro verdient en twee kinderen heeft, zal er  5,1 procent op achteruit gaan, zijnde 294 euro per maand. Bij een stel met twee kinderen en inkomens van 30.000 en 20.000 euro , mogen rekenen op een lichte toename van 2,1 procent per maand. Stellen zonder kinderen met een alleenverdiener met vervroegd pensioen (50.000 euro) gaan er 16,1 procent op achteruit. Een alleenstaande ouder met twee kinderen en een inkomen van 30.000 euro gaat er tot slot 0,2 procent op vooruit.
Sinterflatie
Intussen heeft het ING Economisch Bureau  berekend dat de prijs van een zak sinterklaascadeaus dit jaar met een half procent is gestegen, terwijl de 'gewone' inflatie op jaarbasis in oktober opliep tot 2,9 procent.  Uit haar onderzoek blijkt dat met name populaire sinterklaasartikelen zoals dvd's en boeken,  respectievelijk met 4,2 en 2,7 procent in prijs daalden. Deze producten lijken dus onderhevig aan de ‘sinterklaasinflatie.’  Voorts blijkt dat de goedheiligman ook minder duur uit is dan een gemiddeld gezin, omdat hij de prijsstijgingen van huisvesting, energie en brandstofkosten niet in zijn portemonnee voelt. Echter, als  gevolg van de btw-verhoging naar 21%, welke  in oktober werd ingevoerd, steeg de ‘sintinflatie’ van 0,3 procent in de min naar het halve procent in de plus.

Bron: ING Economisch Bureau

De economische crisis heeft Nederland nog steeds in haar greep. De goedheiligman lijkt in sommige gemeenten inmiddels onbedoeld  ‘het slachtoffer’ te zijn geworden van ambtelijke prioritering.  Althans, sommige gemeenten lijken de goedheiligman nu al niet meer in te kunnen of willen zetten als ‘promotor’ van het buitensporig nationaal consumeren, waardoor de ‘boost’ die onze economie  zo nodig heeft, alsnog uitblijft.
Zijn de kerstman en paashaas de eerstvolgenden, welke op grond van politiek ‘noodbeleid’ worden afgeschaft?  In het ergste geval  zal zelfs Koninginnedag moeten worden afgelast. Immers, de prijzen die dan betaald worden voor goederen op de vrijmarkt, dragen nou ook niet significant bij aan een toename van consumentenbestedingen. Slechts de aanschaf van tal van tweedehands goederen die voor een ‘prikkie’ zijn verkregen, leidt  bij mensen tot een innerlijke boost.
Hoor wie klopt daar kinderen? Inderdaad; de deurwaarder.

 

 

Last modified on donderdag 29 november 2012 12:58
More in this category: Schuldenbewind »

Leave a comment