Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

zaterdag 27 oktober 2012 11:09

De bewindvoerder Wsnp als gesubsidieerde rechtsbijstandsverlener in problematische schuldsituaties is een feit

Geschreven door  Linda Strating - van de Grint (Bureau Wsnp)
Rate this item
(0 stemmen)

 

Verzoekschriftprocedures door bewindvoerder Wsnp op basis van toevoeging zijn voortaan mogelijk. De bewindvoerder Wsnp is voortaan ook in het minnelijk traject een "stok achter de deur"

 

Op 1 januari 2011 is het pilot-project “Bijzondere subsidie bewindvoerders Wsnp” van start gegaan. Deze pilot hield in dat bewindvoerders Wsnp subsidie aan kunnen vragen voor het voeren van verzoekschriftprocedures in het kader van het moratorium 287 b Fw, de voorlopige voorziening 287, lid 4 Fw en het dwangakkoord 287b Fw. In eerdere publicaties werd hiervan melding gemaakt (Zie: "De bewindvoerder WSNP in het minnelijk traject" en "Scholingsdag pilot bijzondere subsidies". Inmiddels is de datum van 1 oktober, de datum waarvan was aangekondigd dat het pilotproject een einde zou nemen, verstreken en is de pilot in zijn huidige vorm afgerond. Afgelopen maanden heeft er een evaluatie plaatsgevonden door Bureau Wsnp en is er een positief advies afgegeven aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie...

Het bleek dat zowel de bewindvoerders als de medewerkers van de deelnemende rechtbanken, overwegend positief waren. Dit is ook gebleken uit de resultaten van de zaken die door de bewindvoerders gevoerd zijn. Een aantal cijfers....

In de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 zijn in totaal 287 toevoegingen verstrekt aan 19 bewindvoerders Wsnp. Het betrof 160 procedures rond het indienen van een verzoek dwangakkoord volgens artikel 287 a Fw, 65 verzoeken moratorium (art 287b F) en 62 verzoeken om een voorlopige voorziening uit art 287, lid 4. Vier keer werden procedures gecombineerd aangevraagd. Het ging in 1 geval om een voorlopige voorziening met een dwangakkoord en in de overige 3 aanvragen om een combinatie van een moratorium met een voorlopige voorziening.

Het aantal afgewezen toevoegingsaanvragen lag met 12 afwijzingen bijzonder laag. De afwijzingen kenden in de regel formele gronden en betroffen onvolledigheid of overschrijding van een termijn.

In 140 zaken waarvan de toevoeging in 2011 is afgegeven, oordeelde de rechtbank positief op het verzoek. In 87 zaken werd het verzoek ingetrokken omdat de schuldeisers alsnog instemden met het aangeboden akkoord. In totaal werd dus ruim 82% van de procedures succesvol doorlopen. Het slagingspercentage van alle aanvragen dwangakkoord bedroeg in 2009 en 2010  maximaal 72%. Dit resultaat is een optelling van toegekende en ingetrokken verzoeken. In tegenstelling tot de pilot mag niet worden aangenomen dat alle ingetrokken verzoeken alsnog tot een akkoord hebben geleid.

Bovenstaande is een kort en uitermate voorlopig verslag van het verloop van de pilot. Het verloop van de pilot is echter dusdanig bevredigend verlopen en het resultaat zodanig effectief dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten over te gaan tot een definitieve invoering van de mogelijkheid tot een verzoekschriftprocedures op basis van een toevoeging.
Bewindvoerders die staan ingeschreven bij Bureau Wsnp en voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan deze specialisatie (deze worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt) kunnen hier vanaf 1 januari 2013 gebruik van maken.

 

Last modified on maandag 29 oktober 2012 07:52

Leave a comment