Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

maandag 10 september 2012 10:31

"Bij lenen hoort aflossen"; de meest beaamde stelling stemwijzer schuldenproblematiek 2012

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(2 stemmen)

Stembus

De stemwijzer-uitslag schuldenproblematiek 2012

Op 23 augustus 2012 verzochten wij de lezers en bezoekers van onze website of zij de bereidheid hadden hun medewerking te geven aan het invullen van een enquête. Het betrof een enquête over de stellingen in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen met betrekking tot het onderwerp schuldenproblematiek. De uitslag bleek een aantal verrassende uitkomsten te geven. Bekeken over al de stellingen tezamen kregen de stellingen van het CDA over schuldenproblematiek de meeste steun, de stelling van de PVV de minste steun. Bekeken op het niveau van de 41 stellingen afzonderlijk was er één stelling (van de Christen Unie) die het meest in het oog sprong. Haar stelling "Bij lenen hoort aflossen” scoorde, als enige, 100%. Gevoeglijk mag daarmee worden aangenomen dat de algemene gedragen opvatting van “men” is dat aflossing (kennelijk) te allen tijde onlosmakelijk verbonden is met lenen.  De enquête suggereert dat voor wat betreft de aanpak van schuldenproblematiek de weinig (of nooit) genoemde coalitie tussen VVD, SP, CDA en CU de meeste voor de hand liggende coalitie is. Sommigen zouden daarop zeggen dat deze enquête daarmee zijn eigen belang relativeert. Dat u het niet vergeet! 

De resultaten

Schuldenproblematiek is een actueel thema in de huidige Nederlandse (en Europese) politiek. Alle politieke partijen die op dit moment een zetel hebben in de Eerste en Tweede Kamer hebben daarom ook meer en minder ruime aandacht in hun verkiezingsprogramma besteed aan dit onderwerp. Welke stellingen van welke partijen krijgen nu de meeste steun van degenen die de stemwijzer schuldenproblematiek hebben ingevuld? Per stelling is gekeken hoeveel procent van de stemmers de stelling onderschreven. Vervolgens zijn alle stellingen op volgorde van dat percentage geordend. De stelling die het hoogste aantal ja-stemmers had kreeg nummering 1, de stelling met het minste aantal ja-stemmers kreeg nummering 41. Vervolgens zijn de partijen geordend naar de gemiddeld rangorde die zij met hun stellingen innamen. Op grond van deze ordening kwam het CDA naar voren als partij die de meeste steun voor zijn stellingen kreeg. (Tabel I).  

Ranglijst van politieke partijen op basis van gemiddelde rangorde van stellingen

  CDA  14.33
   Christen Unie  15.73
   SP  17.75
   Partij van de Arbeid  18.80
   Staatkundig Gereformeerde Partij  23.00
   VVD  23.00
   Groen Links  24.25
   Partij voor de Dieren  29.00
   D'66  30.50
   Partij voor de Vrijheid  39.00
     

Tabel I Gemiddelde rangorde van de stellingen op een schaal van 1 t/m 41

 

De top vijf van meest én minst ondersteunde stellingen

Naast de ordening per partij zijn ook de individuele stellingen in een top 5 geplaatst van meeste ja-stemmers en een top 5 van minste ja-stemmers. De totale lijst van stellingen inclusief het percentage ja-stemmen treft u hier aan.

Allereerst bleek er zeer grote unanimiteit (100%!) over de regel dat bij lenen aflossen hoort. Met recht kan gezegd worden dat tornen aan die regel als algemeen niet juist wordt gezien. Daarnaast waren er een aantal stellingen die bij minder dan 50% (tot zelfs 32%) de handen op elkaar kreeg. Feitelijk was daar de algemeen gedeelde opvatting: "niet doen" (in ieder geval bij deze groep van geënquêteerden). Daarnaast waren er een aantal stellingen die rond de 50% bleven hangen. Feitelijk is over die stellingen de meest verdeeldheid (als de waarde minder dan 50% is geeft dit namelijk in feite de melding af dat het tegenovergestelde van de stelling het meest gesteund wordt, waarover dan dus toenemende eenstemmigheid is).

De stellingen die de meeste verdeeldheid lieten zijn waren de stelling van de ChristenUnie dat het verbod op particuliere schuldbemiddeling moest worden opgeheven (55%) en de stelling van de VVD dat de kosten die het MKB maakt bij loonbeslag (beslag leggen op loon van een schuldenaar) doorberekend dienen te worden aan de schuldenaar (54%). Over die stellingen was het minste eensgezindheid. 

Meest ondersteund


 

1. Bij lenen hoort aflossen (100%)


 

2. Als de overheid een ondernemer geld schuldig is, moet het betreffende bedrag zo snel mogelijk worden voldaan (99%)


 

3. Er komt een beperking van de renteaftrek bij de winstbelasting, waardoor het ontmoedigd wordt om bedrijven vol te pompen met schulden (97%)


 

4. Minder schulden en meer sparen (97%)


 

5. De kredietcrisis en de daarop volgende schuldencrisis hebben ons geleerd dat onze welvaart niet vanzelfsprekend is (97%)


 

Minst ondersteunde stellingen

 

 

1. Bestaande hypotheken worden hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken (32%)


 

2. De huidige  studiefinanciering wordt aangepast: de basisbeurs wordt afgeschaft. In plaats daarvan krijgen studenten de mogelijkheid om hun levensonderhoud te bekostigen met een studie-inkomen dat zij lenen (33%)


 

3. Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum (35%)


4. Kosten die het MKB maakt bij loonbeslag (beslag leggen op loon van een schuldenaar). Wij willen dat ondernemers - net als deurwaarders - de mogelijkheid krijgen deze kosten door te berekenen aan de schuldenaar (54%)


 

5. Het verbod op particuliere schuldbemiddeling wordt opgeheven (55%)Discussie

Politiek is meer dan slogans (Of dat ook voor verkiezingen geldt is in die zin een andere vraag). Het selecteren van een aantal zinsneden uit een verkiezingsprogramma van een partij, zoals in deze enquete is gebeurt, doet vanzelfsprekend geen recht aan de nuance die meestal schuil gaat achter de zinsneden. Niettemin geeft een opsomming van de zinsneden over schuldenproblematiek een redelijk beeld van de opvattingen in de Nederlandse politiek over schuldenproblematiek. Het vervolgens bevragen van een groep mensen over die stellingen is daarom dan ook gerechtvaardigd. De samenstelling van de onderzoeksgroep voldoet vervolgens niet aan reguliere criteria voor een steekproef, maar dat was in dit geval ook niet de bedoeling. Wat wel de bedoeling was is het achterhalen van de steun die mensen die, blijkens hun bereidheid tot het invullen van deze enquete, een link hebben met schuldenproblematiek hebben, geven aan de geanonimiseerde stellingen van politieke partijen.

Wat niet verwacht was, maar toch gebeurde, is het feit dat er één stelling was waar 100% van de geënquêteerden "ja" tegen zei, en dat is de stelling:"Bij lenen hoort aflossen". Het lijkt een waarheid als een koe, en dat is het ook, en toch is het afwijken van dat uitgangspunt voor een niet onbelangrijk deel debet geweest aan de huidige schuldencrisis. Toen de banken begonnen hypotheken te verstrekken aan personen waarvan nakoming van die hoofdregel niet op voorhand gegarandeerd was, werden de risico's van financieringen vergroot. Dat wij met z'n allen dachten dat die risico-vergrotingen langs de lijn van algemeen geldende regels zou verlopen is een, helaas, illusoire gedachte gebleken.

Conclusie
In haar opzet en omvang moet deze enquête niet té serieus genomen worden. Dat is overigens een conclusie die voor de meeste enquêtes rondom verkiezingstijd geldt (zie bijvoorbeeld Labyrint). Als deze enquête u prikkelt tot het nadenken over schuldenproblematiek en de wijze waarop partijen daarmee omgaan, maar ook het belang dat politieke partijen daaraan geven, dan is deze enquête in haar opzet geslaagd. De impact die schuldenproblematiek heeft op individuele personen, maar ook op de maatschappij als geheel, kan niet onderschat worden. Weeg dat mee in uw keuze wanneer u in het stemhokje staat.
 

Verantwoording van de getallen
Op 23 augustus 2012 is de enquête “stemwijzer schuldenproblematiek” on-line gezet. In totaal hebben 82 personen de enquête ingevuld waarvan 60 personen (i.e. 73%) alle vragen van de enquête hebben ingevuld en 22 personen sommige vragen hebben open gelaten. Een totaal van 46 personen heeft middels het achterlaten van een email-adres aangegeven geïnteresseerd te zijn in de rapportage van deze enquête. De enquête is op 10 september 2012 om 9:30 gesloten. De verantwoording voor de getallen van de bovenstaande overzichten is te vinden in de door SurveyMonkey (de gebruikte online enquête-dienst) aangeleverde standaard-rapportage.

 


Last modified on dinsdag 11 september 2012 06:07

Leave a comment