Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

vrijdag 24 augustus 2012 09:38

Stemwijzer voor schuldenproblematiek

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(2 stemmen)

Op woensdag 12 september a.s. vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Belangrijke thema´s zijn Europa, economie, hypotheek, ontslagrecht, zorg en onderwijs. Afgaand op de verschillende verkiezingsprogramma´s is dit keer ook een belangrijk onderwerp de aanpak van schuldenproblematiek van de “gewone” burger. Alle economische perikelen van de afgelopen vier jaar beginnen meer en meer door te werken in de huishoudens van mensen. Dat maakt het steeds noodzakelijker voor de politiek om ook standpunten in te nemen over de wijze waarop zij tegen schulden in zijn algemeenheid aankijken en wijze waarop zij schuldenproblematiek willen aanpakken in Nederland: daarom in deze bijdrage een rondje langs de verkiezingsprogramma´s van alle momenteel in de kamer zittende politieke partijen. Afhankelijk van de mate waarin schuldenproblematiek bij u meeweegt bij het invullen van uw verkiezingsformulier op 12 september kan deze `stemwijzer` u wellicht daarbij helpen. Doe ook de test op stellingen over schuldenproblematiek; weet u welke stelling hoort bij welke partij?

 

Introductie
Het is moeilijk om tot een beschrijving van de standpunten te komen die de partijen hebben zonder daarin het risico te lopen, dan wel verwijt te krijgen, dat zij onvoldoende objectief zijn. Om die reden is gekozen voor de aanpak om van ieder verkiezingsprogramma zoals die is gepubliceerd op de site van de betreffende partij, rechtstreeks zinnen te citeren waarin het woord “schuld” is opgenomen. De enige selectie die daarin vervolgens is gemaakt is dat in geval van een herhaling van het standpunt op het specifieke schuldonderwerp de herhaling achterwege is gelaten.
Daarnaast zijn de verkiezingsprogramma’s vervolgens gescand op de letters “schuld”. Meestentijds kwam het woord schuld voor als deel van een groter woord, zoals schuldencrisis, schuldaflossing, hypotheekschuld, etc. Een zeer enkele keer als deel van een werkwoord zoals “verschuldigd”. Alleen wanneer het gebruik evident viel buiten het economisch gebruik van het woord werd dit buiten de telling gelaten. Uit de totale lijst van 99 zinsneden over schuld is vervolgens een selectie gemaakt van 41 stellingen welke vervolgens zijn opgenomen in een geanonimiseerde lijst.  Test uw kennis of u weet welke stelling bij welke partij hoort!

Toelichting

Gebruik van het woord “schuld”
Teneinde niet al te zeer in een waardering van het gebruik van de lettercombinatie "schuld" te vervallen is zonder verdere selectie ook een telling uitgevoerd op het gebruik van deze lettercombinatie. Grosso modo geeft deze aanpak een redelijk beeld van de aandacht die “schuld” heeft bij de verschillende partijen en de wijze waarop zij met “schuld” omgaan.

In onderstaande twee tabellen is per partij de frequentie van de lettercombinatie “schuld” aangegeven. In tabel I heeft de sortering plaatsgevonden op basis van het nummer van de partij op de kieslijst. In tabel II heeft de sortering plaatsgevonden op basis van het aantal keren dat melding is gemaakt van de lettercombinatie `schuld`. De standpunten op het onderwerp zijn uitgebreider te bestuderen door op de link van de partij te klikken. De zinsneden met de letter-combinatie “schuld” zoals die in de diverse verkiezingsprogramma’s staan zijn dan te raadplegen.

Politieke partij Aantal keren gebruik van het woord “schuld”
VVD 22
PvdA 39
PVV 1
CDA 17
SP 22
D66 16
Groenlinks 14
Christen Unie 88
SGP 3
Partij voor de Dieren 6

Tabel I Sortering op basis van plaats op de kieslijst

 

Politieke partij Aantal keren gebruik van het woord “schuld”
Christen Unie 88
PvdA 39
VVD 22
SP 22
CDA 17
D66 16
Groenlinks 14
Partij voor de Dieren 6
SGP 3
PVV 1

Tabel II Sortering op frequentie van het woord "schuld"

Het gebruik
Deze lijst geeft slechts, uit de aard der zaak, een zeer summiere opvatting en weergave van de standpunten van de verschillende partijen op het gebied van de schuldenproblematiek. Het is niet bedoeld als een vorm van stemadvies maar als een informatieve en toegankelijke weergave van de standpunten die verschillende partijen ten opzichte van schuldenproblematiek hebben en de aandacht die zij daaraan besteden in hun verkiezingsprogramma’s.

Stem! (of.... doe mee aan de enquete over deze stellingen, wat is uw mening over de stellingen?)

Last modified on dinsdag 28 augustus 2012 15:34

Leave a comment